جم تازهترین شهر لیگ برتر

Shargh - - ورزش -

چند روز پس از قطعیشــدن ســقوط ماشینسازی تبریز به لیــگ یک از اولین تیــم صعودکرده به لیگ برتر رونمایی شــد. هفدهمین دوره لیگ برتــر میزبان یک تیم تازهوارد خواهد بود؛ پارسجنوبی جم. هفته سیوســوم لیگ دسته اول ایران )لیگ آزادگان( دوشــنبه برگزار شد و تیم پارس جنوبی با پیروزی 2بر یک در خانه اســتقلال اهواز در فاصله یک هفته مانده به پایان مســابقات صعودش به لیگ برتر را جشــن گرفت. صدرنشین لیــگ آزادگان با این پیروزی 62 امتیازی شــد؛ امتیازی که دیگر هیچکدام از تیمهای لیگ دستهاولی به آن نخواهند رسید.

با صعود تیم کمتر شناختهشده پارسجنوبی جم این سؤال پیــش میآید که این تیم متعلق به کجاســت و تا به حال کجا بوده اســت؟ پارس جنوبی باشگاهی اســت که در سال 1389 تأســیس شده و سال گذشته موفق شد از لیگ دسته دوم به لیگ دسته اول صعود کند. پارس این فصل با هدایت مهدی تارتار دســت به کاری تاریخــی زد و در اولیــن فصل حضورش در لیگ دســته اول با اقتدار به لیــگ برتر صعود کرد. امــا این تیم از کجا میآید؟ جم شــهری کوچک بــا جمعیت حدود 20 هزار نفر در شــرق اســتان بوشــهر در حدود 60 کیلومتری عســلویه است. همانطور که از اســم این تیم هم پیداست، پارس جنوبی جم متعلق به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اســت. شــاید تا پیش از صعود پارس جنوبی تنها افرادی که به عســلویه سفر کرده بودند نام جم را شنیده بودند اما صعود تاریخی پارس جنوبی جم را هم بــه جغرافیای لیگ برتر ایران اضافه کرد. در تاریخ لیگ برتر کمتر پیش آمده یک شــهر با این جمعیت در لیگ برتر حاضر باشد. شاید تنها بتوان به مس سرچشمه و گهر دورود اشاره کرد؛ دو تیمی که خیلی زود هم ســقوط کردند. در دهههای اخیر اســتان بوشهر با دو تیم ایرانجوان و شاهین نام خود را در ســطح اول فوتبال ایران مطرح کرده بود و حالا پارس جنوبی جم همه را غافلگیر کرد.

شاهکار تارتار

پارسجنوبــی جم در ایــن فصل نتایج درخشــانی در لیگ دســته اول گرفت. در ابتدای فصل کســی انتظار نداشــت بــا حضور تیمهای صاحبنام ملوان بندرانزلی، مس کرمان، فجر سپاســی، استقلال اهواز، راهآهن و تیــم متمولی مثل خونهبهخونه بابل پــارس جنوبی قهرمان لیگ یک شــود. مهدی تارتار، هافبک و کمکمربی ســابق پرسپولیس، برای قهرمانی در دســته اول از همان فرمول پرسپولیس استفاده کرد؛ گلنخــوردن. جمیها در 33 بازی خود فقــط 13 گل دریافت کردند و در 23 هفتــه اخیــر گلی دریافت نکردند. تارتار 44ســاله پیش از این با تیمهای راهآهن، صبا، گسترش فولاد و داماش در لیگ برتر سرمربیگری کرده اســت و حالا این فرصت را دارد که پنجمین تیم لیگ برتریاش را هم تجربه کند. تارتار اگر در جم باقی بماند کار ســختی خواهد داشت. در سالهای اخیر بارها دیده شده تیمهایی که به لیگ برتر صعود کردند عمر حضورشــان فقط یک ســال بوده اســت. آخرین آنها ماشینسازی است. تارتار دراینباره گفت: «من به این مردم و لطف آنها عادت کردهام و دوست دارم در این تیم بمانم و روزهای خوبی برای آنها رقم بزنیم. با این حال ماندن مهم نیست، بلکه باید شرایط برای موفقیتهای بعدی فراهم شود. صرف بودن در لیگ برتر کار را در نخواهد آورد و باید برای موفقیت ابزار داشته باشیم.»

تکذیب شایعات

دوشنبهشب پس از صعود پارس جنوبی به لیگ برتر جشن صعود این تیم در شــهر کوچک جم برگزار شــد؛ اما خیلی زود شــایعات ناراحتکنندهای هم به گوش جمیها رسید. نخست اینکه امتیاز این تیم ماجراجو قرار اســت به ماشینســازی تبریز واگذار شــود و دوم اینکه مسئولان ســازمان لیگ تأکید کردند با این شرایط ورزشگاه جم اجازه برگزاری مسابقات لیگ برتر را در این ورزشگاه نمیدهند.

مدیرعامل پارس جنوبی خیلی زود خیال هواداران را راحت کرد. بهرام رضائیان، مدیرعامل باشــگاه پارس جنوبی، واگذاری امتیاز این تیم را قویا تکذیب کرد. او درباره مشــکلات ورزشگاه جم برای میزبانــی بازیهای لیگ برتری هم به تســنیم گفت: «مشــکلاتی مانند رختکن، چمن ورزشگاه و اســکوربورد وجود دارد اما اینکه کاملا زیرساختها خراب باشد را اصلا قبول ندارم. چمن ورزشگاه ما مانند تمام چمنهای ایران نیاز به ترمیم دارد که این مشکل بهراحتی حل میشود. اســکوربورد نیز خیلی راحت تعمیر میشود. به طور کلی برطرفکردن این مشکلات برای مجموعه نفت کار سختی نیست.»

3 تیم به دنبال بلیت دوم

با توجه به نتایج هفته سیوســوم لیگ برتر ســپیدرود رشت با 58 امتیاز و تیمهای گلگهر سیرجان و ملوان بندرانزلی با 57 امتیاز تیمهای دوم تا چهارم جدول ردهبندی هستند که در بازیهای هفته پایانی برای رســیدن به لیگ برتر خواهند جنگید. در این میان شانس اول صعود تیم قدیمی سپیدرود رشــت است که دوشــنبه 11 اردیبهشت در هفته آخر لیگ آزادگان میزبان نســاجی مازندران است. سپیدرود یا گهر اگر به لیگ برتر صعود کنند، آنها هم مانند پارس جنوبی اولین حضورشان را جشن میگیرند. در این میان تیم باســابقه ملوان با توقف در بازی حساس این هفته خود مقابل خونهبهخونه شــانس صعود خود را کم کرد؛ دیداری که تحت تأثیر حاشــیههای محمد مایلیکهن در کنفرانس خبری پس از بازی قرار گرفت. سرمربی ملوان با خبرنگاران درگیری لفظی پیدا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.