لوزانو سرمربی چین شد

Shargh - - ورزش -

سرمربی پیشــین تیم ملی والیبال ایران، هدایت چین را بــر عهده گرفت. به گزارش تســنیم، رائول لوزانــو به عنوان ســرمربی تیم ملــی والیبال چین انتخاب شــد تا نخســتین مربی خارجــی تاریخ این کشور باشد. لوزانو جانشــین «ژیه گوچن» میشود که نتوانســت تیم ملــی چین را بــه المپیک 2016 ریو برســاند. «لی کوانکیانگ» نایبرئیس اتحادیه والیبال چین دربــاره انتخاب لوزانو بــه خبرگزاری شینهوا گفت: خیلی به المپیک ریو نزدیک بودیم و به همین خاطر معتقدیم یک مربی خوب میتواند گام نهایــی را برای تیم ملــی چین بردارد و ما را به المپیک 2020 توکیو برساند. همچنین ما میتوانیم نکات زیادی را از مربیان خارجی یاد بگیریم. لوزانو در ســال 2016 هدایت تیم ملی ایــران را بر عهده داشت و با این تیم به المپیک 2016 ریو رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.