پیروزی مقتدرانه تیم ملی هاکی در نخستین گام

Shargh - - ورزش -

تیم ملی هاکی ســالنی ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای جام ملتهای آســیا مقتدرانه مالزی را شکســت داد. به گــزارش ایرنا، هفتمین دوره جام ملتهای آســیا با حضور هشت تیم در دو گروه از چهارم تا هشــتم اردیبهشت در دوحه قطر در حال برگزاری است و ملیپوشان کشورمان در نخســتین دیدار با نتیجه 11 بــر صفر مالزی را شکســت دادند. عمان و قطــر دیگر همگروههای ایران هستند که هاکیبازان ایران امروز در دومین گام بــه مصاف قطر میزبان ایــن دوره از رقابتها خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.