خط قردمنزشجوهياانپر دسيرد نبد،رنماايبندر عپاسلاخمدندت سوال

Shargh - - سیاست -

لیلا ابراهیمیان: پایان چهار ســال دولت یازدهم، دانشــجویان توانســتند اولیــن نشســت خبــری نشریات دانشجویی را با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس دهم برگزار کنند.

عنوان برنامه «هر دانشــجو یک رســانه» بود. نشســتي دربــاره پرســش از وضعیــت فعــالان نشــریات دانشجویی با حضور ســیدضیا هاشمی، معــاون فرهنگــی- اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری؛ محمدرضا فراهانی، معاون فرهنگی دانشــجویی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی؛ محمدمهدی زاهــدی، رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس دهم؛ محمــود صادقی و ســیدمحمدباقر عبادی عضو این کمیســیون و الیاس حضرتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. این نشست با حضور حدود 90 نفر از دانشــجویان و مسئولان تشکلها و نشریات دانشجویی از سراسر کشور، در باغموزه نگارستان برگزار میشــود با غیبت همــه اصولگرایان برای پاســخگویی. نه زاهــدی بعد از بارهــا تماس و قــولِ حضور، در این نشســت حاضر اســت و نه حجتالاسلام ســیدمحمدباقر عبادی. در ابتدای جلســه، محمــود صادقی، جلســه کمیســیون آمــوزش مجلــس و گفتوگوی خود بــا زاهدی را روایــت میکنــد: «زاهدی گفــت از قول من به دانشــجویان بگویید ما در چارچوب قانون حامی شما هســتیم؛ اگر خط قرمزها را رعایت کنید. من به او گفتم خط قرمز چیســت؟ قرمز تعریفنشده و غیرشــفاف نمیتوانــد مبنــای برقــراری نظم باشــد. آقای زاهدی گفت بگویید ما صرفنظر از گرایشهای سیاسی، از شما حمایت میکنیم»17. آذرماه ســال 95، یک روز بعد از برگزاری مراســم روز دانشــجو بود که نصــرالله پژمانفر و زاهدی - دو نماینده اصولگــرای مجلس دهم- در صحن بهارســتان از محمــد فرهــادی درباره نشــریات دانشجویی ســؤال کردند: «متأسفانه نشریاتی که امروز هنجارها را میشــکنند، بهشــدت زیاد شده است؛ آمارهایی از وجود نشــریاتی در دانشگاهها دارم که هنجارشــکنی و از چارچــوب نظام عبور کــرده اند، بهطوری که ۳07 نشــریه از نشــریات دانشــجویی با رویکرد اصلاحطلبی در این زمینه فعالیت میکنند. همچنین 11 نشــریه دانشجویی با رویکرد واگرایی و 15 نشــریه با رویکرد ترویجی ایــران باســتان از مرزهــای گفتمان کشــور عبور کردهاند». پیشتر، در ســیام اردیبهشت سال 94 زاهدی در مصاحبهای با خبرگزاری «فارس» گفته بود: «بحث ما درباره وزارت علوم فراتر از نشریات اســت. ما بر این عقیده هســتیم که دانشجو با هر گرایش و ســلیقهای باید فعال باشد، نقد و تحلیل کند؛ اما در بعضی از نشــریات دانشــجویی تبلیغ افکار فمینیستی، جریان کمونیست و مارکسیست یا تبلیغ پانترکیســم، پانعربیســم و پانکردیسم میکنند». او به جای حضور در مراســم نشســت دانشجویی، در مراســم ختم مادر رضا فرجیدانا شــرکت میکنــد و ســیدمجید قریشــی معاون فرهنگی نهــاد نمایندگی رهبری در دانشــگاهها، بعــد از بارها تماس و ارســال دوبار دعوتنامه از سوي دانشجویان اینگونه پاسخ میدهد: «مقدور نیست، عذرخواهی شود». شورای مرکزی ناظر بر نشــریات دانشجویی در هر ســه دستگاه آموزش عالی )وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اســلامی( هفت عضــو دارد و کمیتههای ناظر بر نشریات دانشگاهها 9 عضو و معاون فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری در تمامی این شوراها و کمیتهها یک عضو دارد.

اینبار دانشجویان پرسشگر هستند نه شنونده؛ چون روال گذشته؛ در این نشست که در دو نوبت صبــح و بعدازظهر برگزار میشــود، هــر کدام از میهمانهــا چند دقیقــهای صحبــت میکنند و بعد به ســؤال نمایندههای نشریات دانشجویی و مشکلات آنها پاسخ میدهند. فضا در دانشــگاه رازی کرمانشاه بهشدت ↙ امنیتی شــده است؛ اخیرا مســئولان کشوری را ســر کلاس تکفیــر کــرده و دانشــجویان اصلاحطلب را به کلاس راه نمیدهند. یا اعلام میکنند آقایان روحانی، خاتمی و احمدینژاد باید اعدام شــوند. در خارج از دانشــگاه روند امنیتی را تشدید کرده و چهار نفر از دانشجویان به دادسراها و دادگاهها احضار شدهاند. وزارت علوم برای رفع این مشکلات چه اقدامی انجام داده است؟

سیدضیا هاشمی: این دغدغه شــما، دغدغه ما هم هســت؛ ما رویکرد امنیتی و تفکیری به این شیوه را خلاف مبانی اعتقادی و نظام جمهوری اسلامی میدانیم. به اعتقاد ما کسانی که موازین قانونی و مورد قبول نظام و رهبری را رعایت نمیکنند و به آن ضربه میزنند، ضد انقلاب هســتند؛ کسانی که در چارچوب قانون، اخلاق و سیاســتگذاریهای نظام، فعالیتهای دانشــجویی و چاپ نشریات را پی میگیرند؛ انقلابیاند. اینکه شخصی، دانشجو یا اســتادی را مهدورالدم معرفی کند، جرم است. اعلام چنین مواردی باید از ســوی مراجع قضائی یا مرجع تقلیــد صورت بگیرد. اگر کســی که این اتهامات را میزند، عضو شورای فرهنگی دانشگاه باشــد، تخلف او مضاعف اســت. اگر مستندی به ما بدهیــد حتما پیگیــری میکنیم. بــه هر دلیل احضار دانشــجویان به دادگاه نباید انجام شود. ما همواره در دیدارها و تعاملات با مســئولان ارشد قوه قضائیه، با آنها در میان گذاشتهایم که مسائل مرتبط با دانشگاه و دانشجو بهتر است در سازوکار قانونی مثل کمیته انضباطی که در خود دانشــگاه پیشبینی شــده، حل و فصل شــود. مســئولان و مدیران قوه قضائیه هم به این امر اذعان دارند که نباید بیخود و بیجهت برای کشــور هزینه ایجاد کرد. ایجاد نارضایتی در بین دانشــجویان و فضای دانشگاه غلط و پرعارضه است؛ اما گاهی کار غلط انجام میشود.

در چند ماه اخیر 50 دانشــجو به دادســرا ↙ فراخوانــده شــدهاند؛ از آذرماه ســال 95 تا پایان ســال هر هفته یک تا چهار پرونده برای دانشجویان تشکیل شده است؛ شما چه کاری در این مورد انجام دادهاید؟

هاشمی: مــا دولت قانون هســتیم و از هر تشکل و نهاد قانونــی دفاع میکنیم. با قوه قضائیه تعامل کردهایــم تا برخوردها در حوزه دانشــگاه کاهش پیدا کند. برخوردهای غلط، اقتدار نظام را کاهش میدهد. امــا من ســؤالی دارم؛ آیا امــروز واقعا نســبت به ســه، چهار ســال قبل فضای دانشگاه تغییر نکرده است؟

دورهای حتی اســتادان ما از ســوی کسانی که اصلا ندیده بودیم، بازخواست شده و کنار گذاشته میشــدند؛ فضایی که حتی دانشگاههای بزرگ ما را تحــت تأثیر قرار داده بود. اساســا به این جهت که اتفاقــی افتاده و تــداوم هــم دارد، عدهای با روش افراطــی جلو میآیند؛ حتی مســئولان نیز قبول کردند برخی برخوردها اشتباه صورت گرفته است. نمیشود نشــریات ما در حد تلویزیون هم مجاز نباشند. وقتی وحدت رویه در قبال مسئلهای مانند ممنوعالتصویری رعایت نمیشود، بحثها و حاشیههای زیادی به وجود میآید.

موضع وزارت بهداشــت و علــوم درباره ↙ دخالــت و ممیزی نهادی امنیتــی در محتوای نشــریات دانشــجویی و برخورد با نشــریات دانشجویی اصفهان چیست؟

محمدرضــا فراهانــی: در جمهوری اســلامی ایران ســاختار قدرت خاص و متکثر اســت. کانونهای قدرت گاهی بــا یکدیگر هماهنگ بــوده و گاهی هم نیســتند. هیــچ راهی جز رســیدن به درک و فهم مشــترک و مدارا و بخشــش نداریم. در این دولت ســعی کردیم بهجای تعــارض و بگومگو، تعامــل و گفتوگــو را جایگزین کنیــم و بهجای سیاســیکاری شــفافکاری کنیــم. اگرچه دولت یازدهــم داشــتههایش در ایــن حوزه بــه اندازه انتظارات نیست و آرامآرام جلو میرود؛ ولی چون اقداماتش بر اســاس عقلانیت اســت، اقداماتش بازگشتناپذیر اســت. ما نگاهی دوگانه به آزادی و امنیــت نداریــم و معتقدیــم اگر آزادی باشــد، هیچگاه امنیت ما را به خطر نمیاندازد. اگر تغییر اجتماعی واقعی و ماندگار میخواهیم، باید صبر کنیم. معاونت فرهنگی–دانشجویی این وزارتخانه نیازمنــد احقاق حقوق قانونی خود اســت و رفع خیلی از مسائل و مشکلات، دست ما نیست.

*** بعدازظهر روز دوشنبه، نشست خبری با حضور نمایندههــای اصلاحطلب مجلس ادامه دارد. در میان گله و شکایت دانشجویان از ممیزی و دخالت نهادهای امنیتی در محتوای نشــریات دانشجویی و احضــار آنها بــه دادگاه و پاســخی که محمود صادقی، نماینــده اصلاحطلب مجلس، میدهد: «گاهی اســتثنا به اصل تبدیل و اصل به فرع بدل میشــود. شــاید به دلیل مصلحتاندیشــیها یا حتی خیراندیشیهایی این کار صورت میگیرد؛ اما نمیدانند این چه ضربهای به اصول میزند و چه نقش مخربی در جامعه دارد».

خرداد 95 ســردبیر هفتهنامه سیاســی - ↙ اجتماعی رخداد دانشــگاه، بهدلیل چاپ نامِ }رئیس دولت اصلاحت{ بــدون درج تصویر، به دادسرا احضار شد. درحالیکه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات درباره قانونی نبودن ممنوعیت چــاپ عکــس }رئیــس دولــت اصلاحات{، مصوبهای در شــورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی تصویب کرده است؛ ولی وزیر علوم از ابلاغ آن جلوگیری میکند. چرا از وزیر سؤال نمیشود؟ محمود صادقــی: همگی بایــد تابع قانون باشــند.

بلاتکلیــف گذاشــتن یک نشــریه؛ یعنی فشــار و جلوگیری از فعالیت آزادانه نشریات. ما در مجلس نمیتوانیم بــه پروندهها مســتقیم وارد شــویم؛ اما میتوانیم از طریق ســؤال از وزیر دادگســتری، بر ســازوکار دادگســتری نظارت کنیم. ما بهشدت در کمیســیون آمــوزش از وزارت علــوم، ناراضی هســتیم. معتقدیم قاطعیت لازم در وزارت علوم دیده نمیشــود و در دانشــگاهها نیز روال همین است. هر دانشگاهی که رئیس و معاونان دانشگاه محکم ایســتادهاند، کار پیش رفته است و هر کجا رها کردهاند، برخورد با دانشــجویان افزایش یافته است. بسیاری از نشــریات تنها به دلیل نامبردن از رئیسجمهوری دولت اصلاحات، بسته شد.

چه زمانی دانشــجویان قرار است صدای اعتــراض نمایندگان مجلس را به بازداشــت دانشجویان بشنوند؟

صادقی: مدتهاست پیگیر پرونده مهرداد گریوانی، دانشجوی دانشگاه قم، هســتم. بنده با مسئولان ذیربــط صحبت کردهام و همچنین مادر ایشــان هفته قبل به دفتر ما آمده و درخواست مکتوب را به دفتر ما دادهاند. البته خود این شــکل رسیدگی، با موازین قانونی تطابق نــدارد... نمایندگان برای حفــظ کیان و اســتقلال قوه قضائیــه، باید این را پیگیری کنند. ما با تمام محدودیتهایی که داریم، تا حد امکان این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

چرا نهادهای امنیتی موازی درباره نشریات دانشجویی و تشکلها دخالت میکنند؟

صادقی: کاری که ســعی میکنم انجام دهم، این اســت که اموری را که نمیتوان پرسید، پرسیدنی کنم.

بعد از بازداشــت ادمینهــای کانالهای تلگرامی، نمایندگان مجلس و دولتیها واکنش نشــان دادند؛ ولی درباره احضار و بازداشت دانشــجویان واکنش چندانی صورت نگرفت. چــرا نماینــدگان مجلس و مســئولان دولتی دراینزمینه ســکوت کردنــد؟ همچنین برای پرونده هنگامه شــهیدی و مراد ثقفی چه کاری انجام دادهاید؟

صادقــی: دربــاره پرونده خانم شــهیدی که عضو حزب اعتماد ملی هم هســتند، با آقای منتجبنیا صحبت کــردهام و ایشــان نیز در دیــدار با مقام معظــم رهبری موضــوع را مطــرح کردهاند؛ اما بههرحال پیگیری مســائلی که نهاد امنیتی در آن دخیل است، دشوار است. ما در حد امکان مجلس سعی میکنیم این مسائل را پوشش دهیم. درباره آقای ثقفی نیز به همین شــکل نامهنگاری انجام شده و در حال پیگیری هستیم. درباره ادمینها نیز واقعا شرمندهایم که نتوانستیم کاری انجام دهیم؛ اما شنیده شــده که احتمالا تا پایان انتخابات آزاد نخواهند شد. در بحث اتحادیههای دانشجویی نیز بنده شخصا خیلی پیگیری کردهام و صریح و تند و از آقای فرهادی درباره مسئله پرسیدهام.

برای نشریات دانشجویی چه باید کرد؟

الیــاس حضرتــی: مــا هنوز بــه وضعیت ســفید نرسیدهایم و در وضعیت قرمز هستیم. ما هنوز به وضعیتی کــه یک وزیر بتواند معاون اصلاحطلب تعیین کند، نرســیدهایم. ما باید قانــون را رعایت کنیم و نباید قانونشــکن باشــیم. نباید به کسانی که بهدنبال تعطیلکردن نشــریات هستند، میدان بدهنــد. اگر آقای وزیر علــوم نمیتواند این موانع را برطرف کند، ما اجازه نمیدهیم دور بعدی وزیر باشد. اگر قرار باشــد از ترس نشریه را باطل کنند، مــا او را نمیخواهیم. وزیــر ضامن اجرای قوانین اســت؛ ما قانون تصویب میکنیم و بر مدیری که رأی اعتمــاد دادهایم، نظــارت میکنیم. ما در یک مبارزه مســتمر قرار داریم و راهی جز حرکت آرام نداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.