شلوارک گلدار و انتخابات

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

محمد شریعتمدار، معاون رئیسجمهور و مسئول ســتاد انتخاباتی حســن روحانی، در پاسخ به یکی از معلمــان معترض که دربــاره زندانیبــودن فعالان صنفی سخن گفت، اظهار کرد: «شما فکر میکنید اگر آقای قالیباف که رئیس پلیس و آقای رئیسی که رئیس دادگســتری بودنــد بهعنوان رئیسجمهــور انتخاب شوند، تعداد معلمان زندانی کمتر میشود؟» بعد از این اظهارنظر، موجی از شادی معلمان را دربرداشت و برداشتشــان و بردشان وســط اقیانوس ولشان کرد. همچنین تعدادی از معلمان از فرط شادی در پوست خودشان نمیگنجیدند که به بیرون هدایت شدند.

موضوع انشا

معلم: میخواهید در آینده چهکاره بشوید؟ شاگرد: میخواهیم بیاییم ملاقات شما.

عشقوحال سیاسی

به نظر ما، آقای شــریعتمدار راســتش را گفته و دمــش گرم. ما واقعــا معتقدیم آدمها اگر راســتش را بگوینــد مشــکلی پیــش نمیآید. یــک چیزهایی میگنجند، یک چیزهایی نمیگنجند. مسئله انتخابات این اســت که کاندیداها به گنجایش فکر نمیکنند و شــعار میدهند. وقتی کاندیداها راســتش را نگویند، مردم تصور میکنند از فردا اینجا میشود بهشت. حالا شما خیال کن مردم فکر میکنند از فردا اینجا میشود بهشــت. چرا؟ چون کاندیداها طــوری دم از آزادی و فلان میزنند که هرساله تعدادی از مردم با شلوارک گلدار و یک بطری عرق بیدمشــک در دست میروند پای صندوق رأی. ازشان هم میپرسی چرا؟ میگویند کاندیداها گفتند به ما رأی بدهید و عشقوحال.

البته واقعا هم تا دم صندوق اوکی است و جشن و پایکوبی. بعد از صندوق، دیده شده توی صندوقعقب را هم چک میکنند.

چیزهای سیاسی

خلاصه آقای شــریعتمداری )غیرکیهانی( حرف درستی زده، چراکه سیاســت اینطوری است که یک چیزهایی دســت آدم است و یک چیزهایی هست که دست آدم نیست، یک چیزهایی هم هست که دست آدم را در پوســت گردو میگــذارد، یک چیزهایی هم دست آدم نیســت و پای آدم نوشــته میشود و یک چیزهایی هم هســت که مثل آش کشک خاله است و چــه آن چیزها را بخوری، چه نخوری، پات نوشــته میشود.

بیخ قضیه

لطفا باشلوارك یا بيشلوارك رأی بدهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.