روچحهانميي نبشاوشدد

نگاهی به برنامههای رقیبان رئیسجمهوري در انتخابات

Shargh - - صفحه اول -

شرق: شــبیه دولت قبلی؛ این را هم از خلال گفتوگو با فعالان سیاسی میتوان دریافت و هم از میان شعارهای تبلیغاتی خود نامزدها. مخرج مشترک دولتی که ابراهیم رئیسی، باقر قالیباف یا احیانا مصطفی میرسلیم تشکیل خواهند داد، قاعدتا چیزی شبیه دولت نهم احمدینژاد خواهــد بــود. بهجــز خاســتگاه اصولگراییشــان، در هرکدام رگههای پررنگی از شعارها، وعدهها و ایدههای احمدینژاد یافت میشــود. در مقایســه با ســه نامزد اصولگرا، رئیسی فعالتر از دو نفر دیگر ظاهر شده است، احتمالا بهخاطر اینکه ســابقه اجرائی کمتری نسبت به دو نامزد دیگر دارد و نیاز اســت بیشــتر دیده شود؛ برای همین هم تعداد و حجم سخنرانیهایش، سفرهایش و حضورش در فضای مجازی و شبکههای اینترنتی بیش از قالیباف و میرسلیم بوده است. اما رئیسی چه میگوید؟ ابراهیم رئیســی مانند احمدینژاد بــر فراجناحیبودن تأکید دارد؛ بر اینکه حزبی و جناحی نیســت و مســتقل آمده است. رئیسی گفته نباید به هیچکس و هیچ جریان سیاسیایوامداربود. ادامهدرصفحه6

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.