نامزدها به مردم قول دهند نگاهشان به ملت است نه بیرون از مرزها

مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان، سفیران کشورهای اسلامی و اقشار مردم:

Shargh - - سياست -

پایگاه اطلاعرســانی مقام معظم رهبری: در عید پرشکوه مبعث پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی)ص(، مقام معظم رهبری در دیدار مســئولان نظام، قشــرهای مختلف مردم و ســفیران کشورهای اســامی، بعثت را برنامهای نورانی، جاودانه و تحولآفرین برای همه جوامع بشــری خواندند و با اشــاره به ضرورت ایســتادگی برگرفته از تعالیم اسام در مقابل دشمنان و زورگویان جهانی، افزودند: «ملت با حضور در انتخابات پیشرو، دشمنان اسام و ایران را مأیوس خواهد کرد ضمن اینکه لازم اســت نامزدهای محترم به مردم قول دهند برای پیشــرفت کشــور و بازکردن گرهها، نگاهشــان به خارج از مرزها نخواهد بود».

حضرت آیتالله خامنهای با تبریک عید سعید مبعث به ملت عزیز ایران و همه مســلمانان جهان خاطرنشان کردند: «بعثت رسول خاتم در دنیای غرق در تاریکــی و جهل و ظلم و غرور رخ داد و پیامبر گرامی اســام با دعوت به نور، یعنی تشــکیل حکومتی متکی بر عدل و انصاف و وحدت و ایستادگی در مقابل ظلم، نشان داد برنامه بعثت در همه جوامع بشری و در همه دورانها، قابل تحقق و اجراست و میتواند زیرساخت تشکیل عظیمترین تمدن بشری قرار گیرد».

ایشــان با تأکید بر نیاز عمیق بشریت امروز به برنامه بعثت، شناخت افکار عمومی جهان را از معنی و مفهوم بعثت بســیار مهم برشمردند و افزودند: «بعد از تشکیل جمهوری اسامی که رشحهای از رشحات حکومت نبوی در آن جلوه کرد، دشــمنان جوامع بشری، خصومت و مبارزه با منشأ این حرکت عظیم یعنی اسام را در دستور کار جدی قرار دادند».

حضرت آیتالله خامنهای «توانایی بی بدیل اســام در رشــد و شکوفایی جوامع انســانی»، «ظرفیت شکلدهی به تمدن توأمان مادی و معنوی» و نیز «قدرت اسام در مقابله با ظلم و تعدی» را از دلایل اصلی دشمنی مستکبران با دین مبین اسام برشمردند. ایشان افزودند: «تشکیل گروههای تروریستی به نام اسام و تفرقهانگیزی میان کشورهای اسامی، از جمله در عراق و سوریه و بحرین و یمن از توطئههای آمریکای ظالم و رژیم خبیث صهیونیستی برای مقابله با اسام است».

مقام معظم رهبری خاطرنشان کردند: «البته ظالمان جهانی با جمهوری اســامی بیشتر از دیگر کشورهای مسلمان دشــمناند اما مشکل اصلی آنها اصلِ اسام است و این واقعیت را باید همه مسلمانان درک کنند».

حضرت آیتالله خامنهای درک علت دشمنی مستکبران با اسام را وظیفه مسئولان کشــورهای اســامی خواندند و افزودند: «دولتهای اسامی باید بفهمند که هدف آمریکا از همراهی با یک کشــور اســامی و دشمنی با یک کشــور دیگر، جلوگیری از وحدت جهان اســام و مانع تراشی بر سر راه درک مشترک مسلمانان از منافع جوامع اسامی است».

مقام معظم رهبری با ابراز تأســف از توفیق سیاســتهای تفرقهافکنانه آمریکاییها در منطقه افزودند: «غارتگران دستشان در جیب برخی کشورهای منطقه است و برای ادامه این کار، سعی میکنند جمهوری اسامی یا ایران یا تشیّع را دشمن آنها جلوه دهند، اما همه باید این نکته را درک کنیم که اتحاد و ایستادگی در مقابل زورگویان، راه پیشرفت جهان اسام است».

حضرت آیتالله خامنــهای، عزم و اراده ملت ایــران را در مقابله با زورگوییهــا، اختالناپذیر و قاطع خواندند و خاطرنشــان کردند: «همه ملت، جوانان و مردم انقابی و مؤمن در مقابل مســتکبران ایســتادهاند و در هر کشــوری، این ایســتادگیِ بر گرفته از بعثت پیامبر محقق شود، دشمنان هیچ تعرض و هیچ غلطی نمیتوانند بکنند».

مقام معظم رهبــری، «ایمان و اتحاد و حضــور در صحنه» ملت را عامل شجاعت و ایستادگی جمهوری اسامی برشمردند و تأکید کردند: «شــرکت در انتخابات پیشِرو از مظاهر مهم حضور پرطراوت مردم در صحنه است».

ایشان با اشاره به ابعاد مختلف انتخابات افزودند: «شرکت در انتخابات در نظام اســامی، وظیفه مردم و تبلور «شأن و حق و قدرت» آنان در شکلدهی به رأس اجرائی حکومت است، ضمن اینکه ایستادگیِ یکپارچه ملت، جسارت دشمن و توانایی تحرک و تعرض را از او سلب میکند».

مقــام معظــم رهبــری، سیاســتهای مشــترک و تهدیدآمیز همه مســئولان گذشــته و حال آمریــکا را در مخالفت با ملت ایران، نشــانه نیت خباثتآلود مســئولان همه جریانهای سیاســی این کشور دانستند و افزودنــد: «آمریکاییها در همه زمانها برای ضربــهزدن به ایران هر کاری میتوانســتند انجام دادهاند، اما همه بدانند هر کســی علیه ملت ایران تعــرض کند، بدون تردید، به ضرر خودش تمام میشــود؛ چراکه عکسالعمل ملت ایران در مقابل این حرکت، مستحکم خواهد بود».

حضــرت آیتالله خامنهای، آینده مردم ایــران را به فضل الهی و در پرتو ایمان و ایســتادگی ملت، بهتر از گذشــته خواندنــد و تأکید کردند: «بایــد این «ایمان، اتحاد، ایســتادگی و حضــور در صحنه» را حفظ کرد و با اســتفاده از تواناییها و ظرفیتهــای داخلی و برنامهریزی عاقانه، ســاخت درونی نظام را چنان مســتحکم کرد که دشمن از توطئههایش مأیوس شود و دست از دشمنی بردارد».

مقــام معظم رهبــری در پایان سخنانشــان از نامزدهــای انتخابات خواســتند در تبلیغات و برنامههایشــان به مردم یک قول دهند: «قول بدهند که برای پیشــرفت کشــور، توســعه اقتصادی و بازکردن گرهها، بــه بیــرون از مرزها، نگاه نخواهند کــرد، بلکه بــه تواناییهای ملت و ظرفیتهای کشور چشم میدوزند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.