الو شرق 88640260

Shargh - - سياست -

مسافران جامانده از مترو! برخی راهبران مترو، در بعضی ایســتگاهها اعام میکنند که در فان ایستگاه توقف نخواهیم داشــت. این در حالی است که برخی ایستگاهها، از جمله میدان شهدا، یکی از ایستگاههای اصلی و پُرمســافر اســت و توقفنکــردن در اینگونه ایستگاهها، موجب نارضایتی مســافران میشود. چرا برخی راهبران در بعضی ایستگاهها توقفهای طولانی دارند، اما در ایستگاههای بعدی، با توقفنکردن باعث میشوند مسافران از قطار جا بمانند!

کیانا کانتری مشــکل کرایههای غیررُند: اعضای شــورای شهر، کرایههــای نقــدی اتوبوسهــای شــرکت واحــد را بهگونهای )غیررُند( تعیین میکنند و چون پول سکهای کم اســت، هم راننده شرمگین میشود هم مسافر. به عنوان نمونه کرایه نقدی اتوبوسهای خط جمهوریکریمخان، 625 تومان اســت و مســافران یــا 650 یا 700 تومان اســکناس میدهند و راننده درمیماند که برای آنهمه مسافر ســکه از کجا بیاورد؟ این چالش در بســیاری از خطوط شــرکت واحد وجود دارد. چرا اعضای شــورای شهر از همان ابتدا، کرایهها را درست تعیین نمیکنند؟ فریبرز محسن مفیدی

مترو به خبرنگاران تخفیف دهد: یادشبهخیر، به یاد دارم، هنگامی که ایســتگاههای مترو راهاندازی شدند، شرکت بهرهبرداری مترو به خبرنگاران تخفیف میداد، اما با گذشــت زمان این طرح به فراموشی سپرده شد. روزهای گذشته برای افزایش موجودی کارت اعتباری مترو به ایستگاه میدان شــهدا رفتم، یکی از مسافران کــه کارت دانشآمــوزی داشــت، آن را ارائــه داد و تخفیف گرفت. از مســئول فروش بلیتهای اعتباری پرســیدم خبرنگاران تخفیف ندارنــد؟ گفت به ما هم تخفیف نمیدهند! از مسئولان این شرکت میخواهیم خبرنگاران را دریابند که نه خودشان خودرو دارند و نه روزنامه کمبودجه آنان امکانات ترابری! علی از تهران خدمات فنی با قیمتهای متفاوت: برای سرویس و راهاندازی کولر آبی، با چند سرویسکار تماس گرفتم و ســپس حضوری رفتم و آنان کارمــزد خود را 30 تا 50 هزارتومان بیان کردند. لیســت قیمت پوشال کولر آبی در بیشــتر دفاتر فنی، تأسیســاتیها و مغازههای شیرآلات ساختمانی با قیمت مصوب در دیدرس است، اما سرویس و راهاندازی کولر دلبخواهی است و نرخ مصوب ندارد و بستگی به مهربانی سرویسکار دارد!

رضا قرهداغی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.