بایدها و نبایدهای رئيسجمهور آینده محمدحســین محتــرم:

Shargh - - سیاست -

يكــی از مصاديــق فضاســازیهای جريــان ليبــرال نفوذكرده در اركان اجرائی كشور تناقض مواضع انتخاباتی و عملكرد گذشته آنها برای انحراف افكارعمومی اســت. كســانی كه تاكنون به عناوين مختلف ارزشها و شــعارهای انقلابی را به باد ســخره میگرفتنــد و نيروهــای انقلابــی را تنــدرو و افراطــی میخواندنــد و از خطــوط قرمز نظام بارها و بارها عبور كردند، حال برای كسب رأی، انقلابیتر از همه شــدند و شــعار ولايتمداری و اجــرای رهنمودهــای رهبــری را لقلقه زبان خود كردهانــد. جريان ليبرال نفــوذی كه برای رضايت آمريكا تمام صنعت هســتهای كشور را تعطيل و تلاش كردند شــعار «انرژی هستهای حق مسلم ماست» را از اذهان ملت پاک كنند، اكنون در آســتانه انتخابات اين شــعار را ســر دســت گرفتهاند.... اين جريان خاص به كمک رسانههای خارجی و جنگ روانی در مواضعی متناقــض و نامتجانس و البتــه طنزآميز از يک طرف تلاش میكنند ماهيت و سلامت انتخابات در ايران را زير سؤال ببرند و از سوی ديگر سخت در تلاشــند تا در همين انتخاباتی كه زير سؤال میبردنــد، پيروز شــوند!....لذا جريان نفوذی و عقبه رســانهای خارجی آنها بايد به اين تناقض پاسخ دهند چگونه میخواهند در انتخاباتی كه زير سؤال میبرند، پيروز شوند؟ بايد پاسخ دهند در انتخاباتی كه از نظر آنها زير ســؤال است اگر پيروز شوند، آيا مشروعيت دارند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.