وعدههای اقتصادی عجیب!

Shargh - - صفحه اول - لطفعلی بخشی عضو هیئت علمی دانشگاه علامهطباطبائی

دیشــب در تلویزیــون یکــی از نامزدهــای ریاســتجمهوری وعده عجیبــی داد؛ به همه افراد بیکار بالای 18 سال ماهانه 250هزار تومان پرداخت خواهم کرد! فــارغ از بحث امکانپذیربودن یا نبودن این وعده، لازم اســت درباره آمارهای اشتغال و قابل اتکابودن آنها توضیــح دهم.درحالحاضر آمارهای اشتغال بر دو مبنا تهیه و اعلام میشود:

1- مرکز آمار ایران بر مبنای ســؤالات پرسشنامه سرشماری و نمونهگیریهای آماری

با توجه به دیدگاه بســیاری از مردمان ما که فکر میکننــد با اعــلام بیکاری شــاید کمکهای دولت شــامل آنها شود یا پرداخت یارانهشان تداوم یابد، به صحت این پاســخها و آمارهای آن اطمینان چندانی وجود ندارد. 2- آمار بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی در این مورد نیز با توجه به درصد بالای حق بیمه پرداختی از ســوی کارفرمایان و مســائل قانون کار، برخی از کارفرمایان از بیمهکردن کارکنانشــان امتناع میکننــد و کارگران نیز بهاجبار بــرای حفظ کار، این تحمیل را میپذیرند.

مواردی را شــخصا ســراغ دارم که کارفرما برای نپرداختن بیمه تأمین اجتماعی، از کارگران در شیفت عصر و شــب استفاده میکند و در روز کارگاه تعطیل است.

مورد دیگری را ســراغ دارم که یك کارگاه نانوایی در شمال دارای 117 نفر نیروی کار است، اما فقط 35 نفر آنها بیمه تأمین اجتماعی دارند. همه ما، شاغلان بدون پوشش تأمین اجتماعی زیادی را میشناسیم.

بهعــلاوه روســتاییان و خویشفرماهــای زیادی هســتند که خود را بیکار معرفی میکنند. کارگران فصلی نیز موضوع دیگری است.

چنیــن شــاغلانی در فهرســت 000/250 تومان ثبتنــام خواهند کــرد و بــرآورد مقدماتــی من از ثبتنامکنندگان حدود هشــت میلیون نفر یا بیشــتر است. رقم پرداختی به این هشت میلیون نفر ماهانه دوهزار میلیارد تومان خواهد بود که ســالانه 24هزار میلیارد تومان میشود.

البتــه این نامزد محترم دربــاره یارانههای فعلی نکتهای نگفتهاند و پیشاپیش معلوم است که چنین تفکری قصدی برای کاهش یارانههای فعلی نخواهد داشت؛ بنابراین پرداختهای یارانهای در زمان دولت احتمالی ایشان شامل موارد زیر است:

- یارانــه 45 هزار و 500 تومانی فعلی حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال

- یارانه افزایشیافته سهبرابری برای سازمانهای امدادی )از امسال آغاز شده( - سبد کالا )که همچنان تداوم خواهد یافت( - یارانــه 000/250 تومانی بــرای بیکاران حدود 24/000 میلیارد تومان در سال

بهاینترتیب یارانه پرداختی مستقیم سالانه ایران به حدود 000/80 میلیارد تومان بالغ خواهد شــد که به این مبلغ باید یارانههای غیرمســتقیم مانند یارانه خرید گندم، سوخت، بذر، کود و ... را نیز افزود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.