از اوباماکر تا برجام

Shargh - - صفحه اول - رضا نصری . حقوقدان بینالمللی

اوباماکــر Obamacare() - یا «طرح توســعه پوشش همگانی بیمه سلامت» - یکی از مهمترین وعدههای اوباما به قشــر متوسط و محروم جامعــه آمریکا بود. به موجب این طرح، همه شــهروندان ایــالات متحده موظف شدند تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند تا با سرشــکنکردن هزینهها، دهها میلیون انســانی که بهخاطــر وضعیت بد مالی امــکان بهرهبرداری از خدمــات پزشــکی را ندارنــد، بتوانند بــا دریافت کمکهــای دولتــی از این «حق مســلم» اســتفاده کنند؛ امــا بســیاری از جمهوریخواهــان - هم به دلایــل ایدئولوژیک و هم به دلیل وابستگیشــان به لابیهای سودجو و شرکتهای بیمه - از روز اول با طرح اوباماکر مخالفت کردند و مدعی بودند «بیمه» نیز مانند دیگــر کالاها، باید آزادانــه در بازار خرید و فروش شــود؛ نه اینکه به مثابه یک «حق اساســی» برای همه مردم به رسمیت شناخته شود! طبیعتا در دوران تبلیغات انتخابات ریاســتجمهوری نیز یکی از وعدههای اصلی دونالد ترامپ، برچیدن این طرح بیمه همگانی بود. البته شــاید به ظاهر شــوراندن افکار عمومی علیه طرحی که به میلیونها انســان فرصت بهرهبرداری از سیســتم درمانی میدهد، کار دشــواری باشــد؛ اما در عمــل، همانطورکه برخی ناظران ســتاد انتخاباتی ترامپ بعدها اذعان کردند، برانگیختن افکار عمومی )علیه سیاســتی که واقعا به مصلحت ملی اســت(، الزاما خارج از دســترس نیســت! از دیدگاه آنها «ترامپ نبایــد الزاما از طریق منطق و اســتدلال مردم را قانع ميکــرد؛ کافی بود احساسات آنها را علیه این طرح برانگیزد!».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.