اگر آقای قاليباف یا رئيسی رئيسجمهوری شوند، تعداد معلمان زندانی کمتر میشود؟

Shargh - - سیاست -

محمــد شــریعتمداری، رئيس ســتاد انتخابات روحانی، در همایش کشــوری مسئولان ســتادهای فرهنگيان روحانی دربــاره آثار مخرب دولت گذشــته بر کشــور، گفت: «بعد از تحریمها عزت ملت بــه ذلت تبدیل شــد. واردات محدود شــد؛ درحالیکــه بنجلتریــن کالاهــا را بایــد میخریدیم. دانشــجویان ما را اخــراج میکردند و کارگــران بیکار شــده بودند. کشــور در مرحله فروپاشــی اعلامنشــدهای قرار گرفت. کشتیهای جمهوری اســلامی امکان رفتوآمد نداشتند و با پرچم کشورهای دیگر رفتوآمد میکردیم».

او افزود: «در آن زمان، روابط ما با دانشگاههای کشــورهای دیگر قطع شــده بود و جــواب ایميل اســتادان ما را نمیدادند. امروز بــا این وضعيت ارتباطات، چيزی را نمیتوان از کسی مخفی کرد».

شــریعتمداری ادامــه داد: «بــا رویکارآمدن دولــت یازدهم، اعتمــاد مردم برگشــت و دولت آرامشــی در بازار ایجاد کرد. روند کاهنده تورم در این دولت بینظير اســت. برخیهــا رونقنيافتن اقتصاد را رکــود میگویند؛ بله در اقتصاد اینطور اســت؛ اما در صنعت رشــد پيدا کردهایــم. ما از قعــر دره به کف رســيدیم و حالا باید بســازیم و بالا برویم». رئيس ســتاد روحانــی ادامه داد: «ما عقبماندگیهــای تاریخــی در آموزشوپرورش داریم و افسوس میخورم که چرا بچه من زمانی کــه به معلمش نگاه میکند، آرزو نکند که معلم شــود. باید یکــی از انتخابهــای دانشآموزان شــغل معلمی باشــد. کاســتیها و مشکلات در آموزشوپرورش و نظام تعليــم و تربيت، باید در دولت یک بار برای هميشه از بين برود و انشاءالله در دولت آینده این اتفاق رخ خواهد داد».

شــریعتمداری بيــان کرد: «گفته میشــود که سفره مردم در حوزه کشاورزی کوچک شده است؛ درحالیکه در ســال ‪800 92،‬ ميليارد تومان گندم خریداری شد و در این سالها نيز چند هزار ميليارد تومان گندم خریداری شــده است. سفره آنها رشد کرده، البته باز هم کم و کاســتیها را قبول داریم. اگر یکی از روزنامهها با فونت درشــت تيتر میزند که این دولت در اقتصاد هيچ کار نکرد، ما که نباید ایــن را قبول کنيــم. بهطورمثال دولــت 85 هزار ميليــارد تومان در درمان هزینه کرد و بســياری از هزینهها برای مردم صفر شد».

او خطــاب به یکــی از معلمــان معترض که دربــاره زندانیبودن فعالان صنفی ســخن گفت، اظهار کــرد: «ما اینجا جمع شــدهایم که انتخاب اصلح داشته باشيم. شــما فکر میکنيد اگر آقای قاليباف که رئيسپليس و آقای رئيســی که رئيس دادگســتری بودنــد، بهعنــوان رئيسجمهــوری انتخــاب شــوند، تعــداد معلمان زندانــی کمتر میشود؟».

او با یادآوری اینکه سال 92 ابتدا آقای روحانی راضی بــه نامزدشــدن در انتخابــات نبودند؛ اما با اصــرار آقای هاشــمی وارد صحنــه انتخابات شــد، گفت: «آقای عارف در صحنــه بود و رأی او نيــز خوب بود؛ ولــی تصميــم خردمندانه رئيس دولت اصلاحــات و همراهی عــارف و کناررفتن ایشــان صحنه جدیدی از آرایش سياســی ایجاد کــرد. حضــور بیبدیــل روحانــی در مناظرهها فراموششدنی نيست».

شــریعتمداری افزود: «میگویند ظریف بدون روحانی نمیتوانســت در دیپلماســی پيروز باشد و برخــی میگویند فقط ظریــف؛ اما من میگویم مردم برجام را به ســرانجام رســاندند. ســال 92 اگر مــردم تصميــم نگرفته بودند و بــه روحانی رأی نمیدادند، سرنوشــت چه میشد؟ چه کسی میگوید سهم قوه مجریه ۳۳ درصد است؟».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.