توفان تهران برنامه رئیسی را لغو كرد

Shargh - - سیاست -

شرق: برنامههای تبليغاتی حجتالاسلام رئيسی یکی پس از دیگری در دو روز گذشــته لغو شــدند. یکی از این برنامهها، سخنرانی او در مسجد محله خانیآباد تهران بود.

این سخنرانی که قرار بود شب عيد مبعث انجام شود، به علت وزش باد شــدید و توفان در تهــران و قطع برق بخشــی از منطقه خانیآباد، لغو شــد. این در حالی بود که برنامه نخســتين سفر تبليغاتی رئيسی به سيستانوبلوچســتان که قرار بود صبح روز دوشنبه انجام بگيرد هم لغو شده بود. تيم تبليغاتی رئيسی درباره مقصد این سفر تبليغات گستردهای انجام داده بود. این تبليغات هم در راســتای نقشــی اســت که ابراهيم رئيســی ســعی دارد در جریان رقابتهای ریاســتجمهوری از خود به نمایش بگذارد که همان رســيدگی به وضــع محرومان و البته موضوع وحدت بين شــيعه و ســنی بود، بهطوریکه خدایار، دبير جبهه مردمی نيروهای انقلاب اسلامی سيستانوبلوچستان، درباره اهداف سفر رئيسی گفته بود: نگاه ویژه حجتالاســلام رئيســی به مناطــق محروم و بحث وحدت سبب شد تا ایشان استان سيستانوبلوچستان را بهعنوان نخستين استان برای آغاز برنامه سفرهای انتخاباتی خود انتخاب کنند.

او گفته بود: استان سيستانوبلوچســتان و بهویژه شهر زاهدان نماد وحدت ميان برادران شيعه و ســنی است و برنامهریزی این سفر در روز مبعث رســول اکرم)ص( که خود محور وحدت جهان اسلام محسوب میشود، نشاندهنده نگاه عميق حجتالاسلام رئيسی به مقوله وحدت است.

اما عــلاوه بر این موضوع، محمدحســن قدیریابيانــه دو روز زودتر از انجام این ســفر راهی زاهدان شــده بود تا فضا را برای ورود رئيســی آمــاده کند. قدیریابيانه از جمله حاميان رئيســی بهشــمار میرود که اگرچه بــرای ثبتنــام در انتخابات ریاســتجمهوری در محل ســتاد انتخابات حاضر شــده بود، اما از ثبتنام خودداری کرده و گفته بود: «به نفع حجتالاســلام سيدابراهيم رئيســی که روز گذشته برای حضور در دوازدهمين دوره انتخابات ریاستجمهوری نامنویسی کردند، از ورود به عرصه انتخابات کنار میکشم و ثبتنام نخواهم کرد».

ابيانه در سفر به زاهدان درباره دولت یازدهم گفته بود: «دروغدرمانی یکــی از سياســتهای دولت یازدهم اســت و این دولــت نمیخواهد اشتباهات خود را بپذیرد و دست به آمارسازی میزند».

اما همان روزی که ابيانه در زاهدان بهسر میبرد، خبر آمد که برنامه سفر رئيســی به زاهدان لغو شده اســت. خدایار دراینباره گفته بود که این برنامه لغو و زمانبندی آن به فرصت دیگری موکول شــده است. او توضيحی درباره چرایی لغو این سفر نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.