ليست شوراها تا ۱۵ اردیبهشت اعلام میشود

Shargh - - سیاست -

عبدالواحد موســویلاری، نایبرئيس شورایعالی سياستگذاری اصلاحطلبان با بيان اینکه سهميه 50 درصدی برای حضور زنان و جوانان در ليســت انتخابات شــوراها در نظر گرفته شده است، گفت: هنوز تصميمی برای سرليســتی گرفته نشده و شاید سرليست نداشته باشيم. ما طرفدار جمهور هستيم و ليست ما جمهوری اســت. او درباره انتشار ليســت اصلاحطلبان برای شورای شهر و معرفی شهردار همزمان با انتشار این ليست گفت: تمام تلاش مجموعه شورایعالی سياستگذاری اصلاحطلبان این است که نظرات کارشناسی تا اول هفته آینده داده شود تا ما بتوانيم چهاردهم و یا پانزدهم اردیبهشت ليست را رسما اعلام کنيم. نایبرئيس شــورایعالی سياســتگذاری اصلاحطلبان در ادامه افزود: اینکه گفته میشود شهردار همزمان با انتشــار ليســت معرفی میشــود، چنين چيزی صحت ندارد و بيشــتر میتوان گفت شبيه یک شــوخی است. موسویلاری همچنين در مراسم جشــن ميلاد پيامبر)ص( هم گفت: به دورانی که عرصه را به مردم تنگتر، آزادی را محدود و مشــکلات بينالمللی را ایجاد و زمينه یغمای ســههزارميلياردی را فراهم میکند، نباید برگردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.