با صدور بیانیهاي اعلام شد: حمايت همهجانبه عبدالله نوری از روحانی

Shargh - - سیاست -

روابطعمومــی دفتــر عبدالله نــوری با صدور بيانيهای به برخي دروغپردازيها پاسخ داد.

در این بيانيه آمده است: «در واکنش به انتشار اظهارات دروغ منتســب به آقــای عبدالله نوری در برخی رســانهها و فضای مجازی، بار دیگر به اطــلاع میرســاند: اخبار، مواضــع و دیدگاههای ایشــان، تنها از طریق دفتر در اختيار خبرگزاریها و رســانههای رسمی گذاشــته میشود و هرگونه نقل قول و انتســاب مطالب به ایشــان، خصوصا در فضــای مجازی و رســانههای ضد اصلاحات؛ غيرحرفــهای و غيراخلاقی اســت. آقای عبدالله نوری در فضای پدیدآمده در رقابتهای انتخابات ریاســتجمهوری، همصدا با جبهه اصلاحات، با رعایت احترام و قدرشناســی نسبت به بزرگواری جناب آقای دکتــر جهانگيــری بهجهت پذیرش دعوت اصلاحطلبان برای ثبتنــام در انتخابات، بر اولویت و اهميــت حمایت قاطع و همهجانبه از ادامه ریاستجمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی تأکيد دارند .»

عبدالله نوری در شــرایطی از روحانی حمایت کرده اســت که خــود تجربــه وزارت کشــور در دولتهــای ســازندگی و اصلاحــات را بر عهده داشــت و پيش از آن نماینده امام در پســتهای کليدی بــود؛ نمایندگــی امام در هيئــت نظارت شــورای عالی قضائی، جهاد ســازندگی و ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی در دوران جنگ. او همچنين به با حکم امام، عضو شــورای بازنگری قانون اساســی بود. نوری البته ســابقه عضویت و حضور در شــورای شــهر اول تهــران را هم در کارنامه خود دارد. شــورایی که در نهایت منحل شــد. او در همان دوره اصلاحات، مدیرمســئول روزنامــه خرداد بود که بهواســطه آنچه منتشــر میکــرد در دادگاه ویژه روحانيت محکوم شــد. بعدها خاطــرات دادگاهش )شــوکران اصلاح( بارها تجدید چاپ شد.

نــوری در این ســالها بيشــتر در اتاقهای فکر و برنامهریزیهــا نقشآفریني ميکنــد. او هر دو هفته یــک بــار در منزلش بــا چهرههای شــاخص جریان اصلاحطلــب بر ســر راهبردها به بحث مينشــيند. حاصلــش همان شــورای مشــورتی رئيــس دولت اصلاحات است. این نشستها تداوم دارد و نتایج آنها، خود را بهتدریج در جبهه اصلاحات نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.