در انتظار انتخاباتی سالم امن و عادلانه هستیم

Shargh - - سياست -

پایگاه اطلاعرســانی دولت:

رئیسجمهوری روز گذشــته و در دیدار مســئولان نظام و سفرای کشورهای اســامی با حضرت آیتالله خامنهای مقــام معظم رهبری، مردمســالاری دینی را یکی از هدایــای بعثت پیامبر اســام)ص( دانســت و گفــت: «مفهوم و معنای آن رســتاخیز تاریخی و بعثت پیامبر)ص( برای همه روشــنتر میشــود، اگر بــه جهان و عصر و جامعــهای نگاه کنیم که پیامبر از آن جامعه مبعوث شــد؛ جامعهای مملو از خشونت و سراســر تبعیض؛ تبعیض اجتماعی، تبعیــض اقتصــادی، تبعیض نــژادی؛ جامعهای که نه کــودکان در آن جامعه احترامی داشــتند، نه زنــان، نه بردگان و نه ســیاهان؛ جامعهای که سراســر آن فقر بود؛ فقر اجتماعی، فقر از آگاهی و فقر اقتصادی».

حجتالاسام حسن روحانی افزود: «در چنان جامعهای پیامبری مبعوث شد، مهربان؛ مداراگر، معتــدل، خوشخــوی، نرمزبــان و خوشگفتار. پیامبری کــه در برابر آن همه آزار و اذیت دیگران خم به ابرو نیاورد و در برابر تهمتها، اســتهزاها و تخریبها، هرگز دســت به ســوی آسمان، برای نفرین آنها بلند نکــرد و حتی دعایش هدایت آن قوم بود».

او عنوان کــرد: «بعثت به معنای شــکوفایی همه اســتعدادهای انســانی و به معنای معرفی حکومت قانون بود، حکومتی که قانونش شریعت بود و عدالت، تدبیر بود و مشورت با مردم؛ بعثتی که عبای تواضع و عواطف را بر دوش خود و خلق انداخت و مردم را در مسیر برادری و مهربانی قرار داد. بعثتی که پردهها را کنار زد و عالمی بهمراتب بزرگتر فراســوی ایــن جهان مادی به بشــریت معرفی کرد که «إِنَّ الــدّارَ الآخِرَةَ لَهِی الحَیوانُ». آنجا همه حیات است و مردگی وجود ندارد».

حســن روحانی افزود: «با نشــاندادن جهان پس از مــرگ و درک مبدأ و معاد بود که بشــر را به تواضع و فروتنی دعوت کرده و شــکوه و جال دنیوی را نزد انســانهای خردمنــد کوچک کرد و کنــار گرفتاران و مســتضعفان و بیچارگان بودن و درد آنها را لمسکــردن را بهعنوان افتخار بزرگی برای همه قرار داد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.