شیوع مجدد آنفلوانزای پرندگان در شمال ایران

Shargh - - اقتصاد -

ســازمان جهانی بهداشــت حیوانات با اشاره به گزارشــی که از طــرف وزارت جهاد کشــاورزی ایران منتشر شــده، اعلام کرد که این کشور یک مورد شیوع ویروس آنفلوانزای پرندگان )اچ 5 ان ۱( در اردکهای خانگی در شــمال ایــران را گزارش داده اســت. به گــزارش رویترز، بر اثر شــیوع این ویــروس ۱0 پرنده از مجموع حدود ۲۳0 پرنــده موجود در خانهای در محمودآباد در ساحل دریای خزر تلف شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.