وعدههای اقتصادی عجیب!

Shargh - - اقتصاد -

همهچیز عالی اســت و فقط یک نکته کوچک باقی میمانــد که اگر آن را هم جواب بدهیم ایران بهشت یارانهبگیرهای جهان خواهد بود! این پولها قرار است از کجا بیاید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.