کارخانهای که در دولت یازدهم احيا شد

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا:

وزير تعــاون، كار و رفــاه اجتماعی گفت: كارخانه لاســتيک البرز ازجملــه واحدهای توليدی بود كه در نتيجه خصوصیســازی غلط در معرض نابودی قرار گرفت؛ اما با سياستهای دولت يازدهم و همياری كارگران اين واحد احيا شد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی در بازديد از كارخانه توليد لاســتيک البرز گفت: تلاش میكنيم در ســال جاری كه به نام «اقتصاد مقاومتی؛ توليد و اشــتغال» نامگذاری شده است، مشكلات واحدهای توليدی را ازجمله كمبود نقدينگی كه مهمترين دغدغه است، رفع كنيم.وی با اشاره به اينكه محصولات اين كارخانه از بازار فروش خوبی برخوردار است، افزود: اگر حمايتهای لازم از مديريت كنونی كارخانه صورت گيرد، شاهد استمرار فعاليت آن و واحدهای مشــابه و حفظ فرصتهاي شــغلی موجود خواهيم بود.ربيعی با تأكيد بر اينكه دولت برای حفظ فرصتهای شــغلی از واحدهای صنعتی حمايت میكند، افزود: با مســاعدت مديران ســازمان تأمين اجتماعــی تاكنون بــرای 600 نفر از كارگــران قديمی لاســتيک البرز حكم بازنشســتگی صادر شــده و در ازای اين اتفــاق تاكنون حدود 400 كارگر جديد جذب اين واحد توليدی شدهاند.كارخانه لاســتيک البرز )كيان تاير( كه نخســتين بار در سال 1337 و بــا نــام بیافگودريچ، فعاليــت خود را در زمينه ســاخت تاير خودرو آغاز كرده بود، هماكنون بالــغ بر هــزارو صد كارگــر دارد.به گفتــه كارگران، فعاليت اين واحد توليدی در ســالهای ميانی دهه 80 و در نتيجه خصوصیســازی غلط، تا مرز انحلال پيش رفت؛ اما در نتيجه هوشياری كارگرانش اكنون به فعاليت خود ادامه میدهد. بر پايه اين اظهارات، اكنون چند سالی است كه مديريت صنعتی از عهده مالــک خصوصی آن ســلب و به هيئتــي مركب از كارگران اين واحد صنعتی واگذار شــده اســت.يكی از ايــن كارگران با نشــاندادن نمونه لاســتيکهای توليدشــده اين واحــد صنعتی گفت: در يک ســال گذشته توانستيم انواع لاستيک مورد نياز خودروهای راهســازی را كه پيشازاين از طريــق واردات تأمين میشــد، در اين كارخانــه توليد و در بــازار مصرف عرضه كنيم.وی بيان كرد ايــن كارخانه زمانی اولين واحد توليدی لاســتيک خودرو در منطقه خاورميانه بود كه با اشتباه مديران گذشته تا مرز تعطيلی پيش رفت اما خوشبختانه با اعتراضات صنفی كارگری از وقوع اين اتفاق جلوگيری شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.