دولت حداقل 300 هزار ميليارد تومان ریختوپاش را کم کرد

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

سعيد ليلاز درباره مبارزه با فساد در دولت يازدهم گفت: روحانی مهمترين گامهای مبارزه با فساد را در تاريخ بعد از انقلاب برداشته است. اين در حالی اســت كه مطابق قانون اساســی دولت وظيفه پيشــگيرانه از فساد دارد و برخورد با آن بر عهده نهاد ديگری است؛ اما آقای روحانی تا جايی كه توانايی داشــته، با قدرت بــا اين پديده برخورد كرده اســت و میتــوان گفت عملكــرد مقبولی دراينباره دارد. در نتيجه سياســتها و برخوردها بوده است كه درحالحاضر رقمی نزديک به 300 هزار ميليارد تومان نســبت به دولت قبل دزدی و ريختوپاش كمتری داشتهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.