آینه دیروز

Shargh - - سیاست -

وزير كشــور: بروز برخي مجادلات سياســي و تنشهــاي غيرموجه بــر فضــاي انتخاباتي تأثير ميگذارد

مديرعامل صندوق تعاون كشــور: اجراي اصل 44، انقلاب اقتصادي در كشور است

وزير كار: مراكز كارآفريني در همه وزارتخانهها ايجاد شد

رامين پاشــاييفام، معــاون اقتصــادي بانك مركزي: سياســتهاي پولي، مالي و تجاري كشور هماهنگ ميشود

جليلــي در ديــدار بــا وزيــر خارجــه عمان: كشورهاي منطقه توانايي حل مشكلات را دارند

هيلاري كلينتون در راستاي جلب حمايت لابي صهيونيستي: آمريكا چتر امنيتي براي محافظت از اسرائيل ايجاد كند

نامــه رئيس مجلس بــه رئيسجمهور: آقاي احمدينژاد، به فكر معيشت مردم باشيم

امضــاي توافقنامه همــكاري بيــن گازپروم روسيه و ايران

كــردان، قائممقام وزارت نفت براي توســعه ميــدان گازي كيــش به ارزش 12 ميليــارد دلار با عمان به توافق رسيد

شــهريار مشــيري: دولت هميشــه زماني به مجلــس حمله ميكند كه مجلــس در تعطيلي بهسر ميبرد

عماد افروغ، عضو كميسيون فرهنگي مجلس: دلسوزان نظام استعفا دهند

صفارهرنــدي، وزيــر فرهنــگ و ارشــاد از ساماندهي «مطبوعات اجارهاي» در معاونت اين وزارتخانه خبر داد

داوودي، معاون اول رئيسجمهور در مراســم توديع وزير پيشــين امور اقتصادي و دارايي: دولت هزينه عدالتخواهي را ميپردازد

حدادعادل در پاسخ به نامه احمدينژاد: كلمه «استنكاف رئيسجمهور» در نامه من نبود

رئيس ســتاد انتخابــات وزارت كشــور: نتايج مرحله دوم را ظرف 4۸ ساعت اعلام خواهيم كرد

وزيــر خارجه در اجلاس وزيــران امور خارجه كشورهاي همسايه عراق: تهران اصليترين حامي برقراري آرامش در عراق است

در دهمين نشست خبري اين جبهه تأكيد شد: حمايت جبهه متحد از همه كانديداهاي اصولگرا در دور دوم انتخابات

مجيد جعفرزاده، سرپرســت معاونت حقوقي و پارلمانــي رئيسجمهور: دولــت بهحق از خود دفاع كرد

رضا جعفري، سرپرســت دادســراي كاركنان دولت: مختومهشــدن ۸5 درصــد از 200 پرونده تخلفات انتخاباتي

صفــر علــي، مديرعامل كشــتيراني بنيــاد: با تحريمهــاي جهاني نميتوانيم با پرچم ايران تردد كنيم

عماد افروغ عضو كميسيون فرهنگي مجلس هفتم: حدادعادل در زمان لازم اعتراض نميكرد

امينــي، نماينده كرمانشــاه در مجلس: تركيب مجلــس هشــتم در انتخابات رياســتجمهوري آينده بيتأثير نيست

قائممقام وزارت نفت خبر داد: امضاي قرارداد بيع متقابل توسعه ميدان كيش ظرف 3 ماه آينده

حاتم، معــاون وزير صنايع و معــادن: انگيزه براي پيگيري لايحه تحقيق و توســعه از دولت را از دست دادهايم

دبيركل حــزب اعتمادملي: مجلــس، بهترين پايگاه براي انعكاس فريادها و نالههاي ماست

وزيــر خارجه: ايران معتقد به واگذاري امور به مردم عراق است

پاســخ حدادعادل به نامــه احمدينژاد: آقاي رئيسجمهور بهجاي مجادله مشــكلات مردم را رفع كنيم

آيتالله هاشمیرفســنجانی: تصميمات ويژه مجمع تشــخيص مصلحت براي توجه بيشتر به پژوهش

رئيس مجلس: روابط ايران و عمان باطلكننده افسانه هراس از ايران در منطقه است

وزير نفــت: ايران براي توســعه صنعت نفت خود منتظر هيچ كشوري نميماند

مقام معظم رهبــری: حضور پررنگ مردم در انتخابات پاسخ مجدد به دشمنان است

احمدینژاد: هر مســئولی برای خدا كار نكند شكست خواهد خورد

وزير خارجه: مداخله خارجیها مانع پيشرفت عراق است

وزيــر خارجه عمان در ديدار با رئيس مجلس: عمان به لفاظیهای آمريكا در مورد ايران اهميت نمیدهد

نخســتوزير قطــر: تحريمها عليه ايــران اثر نخواهد داشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.