آینه

Shargh - - سیاست -

حركت به سوي اعتدال و عقلانيت احمد خرم:

با انتشار اسامي نهايي نامزدهاي رياســتجمهوري آرايــش ميــدان انتخابــات مشخص شــده اســت و به طور كلي ميتوان اين پيشبيني را كرد كه ايــن آرايش در نهايت به ســود حســن روحاني تمــام خواهد شــد، چراكه بدنه اجتماعي و جامعه ايران به ســوي راديكاليســم و خط تندروي نخواهد رفت، زيرا جامعه ايران به اين حقيقت آگاه شــده اســت كه تندروي كشــور را به بنبســت ميكشاند و منابع انساني، اقتصادي و توليدي را نيز به هدر خواهــد داد. در واقــع اين تجربهاي اســت كه جامعه ايران در طول ســالهاي گذشته كسب كرده و هزينه گزافي براي آن پرداخته اســت و با رأي به حســن روحاني اين پيام را خواهد داد كه حاضر نيســت به گذشــته بازگردد. از سوي ديگر آرايش انتخاباتي از تقابل توسعه در برابر مســائل ديگر خبر ميدهــد و بيترديد اكثريت جامعه ايران خواهان توســعه كشور هستند و توســعهگراترين كانديداي موجود در اين ميدان حسن روحاني است. با توجه به شرايط موجود ميتوان پيشبيني كــرد كار انتخابات در همان مرحله اول به نفع حســن روحاني تمام خواهد شد. حسن روحاني در شــرايطي رئيسجمهور شــده بود كه اجماع جهانــي عليه ايران وجود داشــت و تحريمها اقتصاد كشور را به بنبست كشــانده بود اما با يك توافق جهاني توانســت همه اين فضاها را از ميان بردارد و اين دستاورد كمي نيست. اما اينكه توقع داشته باشيم برجام در عرض يك ســال همه اقتصاد ايران را زيرورو كند و بهبود ببخشد بيشك توقع زيادي است. مهمترين اتفاق پس از برجام اين بود كه كشور در مســير درســت قرار گرفت و با تداوم اجراي آن ميتوان اميدوار بود كه ظرف دو سال آينده اقتصاد آسيبديده كشــور كمي بهبود يابد. به باور من اين مســائل به تنهايي ميتواند جامعه ايران را قانع كند كه به تداوم حسن روحاني رأي دهد و نتيجه انتخابات را به سود او رقم زند.

بایدها و نبایدهای رئيسجمهور آینده محمدحســین محتــرم:

يكــی از مصاديــق فضاســازیهای جريــان ليبــرال نفوذكرده در اركان اجرائی كشور تناقض مواضع انتخاباتی و عملكرد گذشته آنها برای انحراف افكارعمومی اســت. كســانی كه تاكنون به عناوين مختلف ارزشها و شــعارهای انقلابی را به باد ســخره میگرفتنــد و نيروهــای انقلابــی را تنــدرو و افراطــی میخواندنــد و از خطــوط قرمز نظام بارها و بارها عبور كردند، حال برای كسب رأی، انقلابیتر از همه شــدند و شــعار ولايتمداری و اجــرای رهنمودهــای رهبــری را لقلقه زبان خود كردهانــد. جريان ليبرال نفــوذی كه برای رضايت آمريكا تمام صنعت هســتهای كشور را تعطيل و تلاش كردند شــعار «انرژی هستهای حق مسلم ماست» را از اذهان ملت پاک كنند، اكنون در آســتانه انتخابات اين شــعار را ســر دســت گرفتهاند.... اين جريان خاص به كمک رسانههای خارجی و جنگ روانی در مواضعی متناقــض و نامتجانس و البتــه طنزآميز از يک طرف تلاش میكنند ماهيت و سلامت انتخابات در ايران را زير سؤال ببرند و از سوی ديگر سخت در تلاشــند تا در همين انتخاباتی كه زير سؤال میبردنــد، پيروز شــوند!....لذا جريان نفوذی و عقبه رســانهای خارجی آنها بايد به اين تناقض پاسخ دهند چگونه میخواهند در انتخاباتی كه زير سؤال میبرند، پيروز شوند؟ بايد پاسخ دهند در انتخاباتی كه از نظر آنها زير ســؤال است اگر پيروز شوند، آيا مشروعيت دارند؟

با محرومان عکس تبليغاتي نگيرید لطفا غلامرضا بنیاســدی:

برای مــن رأیدهنده اين خيلی مهم اســت كه نامزدهای محترم، ايران و انقلاب را برای خــود میخواهند يا خود را برای خدمت بــه اين دو، بــرای خدمــت بیمنت به مردم، برای بسترســازی رشد جامعه. مهم است كه بدانم بــرای محرومان جامعه و بهترشــدن اوضاعشــان، برنامه و همت دارنــد يا فقط آنان را بــرای عكسانداختن و فقط هــم در اين حد میخواهنــد. البته هركس اختيار خــود را دارد و اختيــار كار تبليغاتیشــان هم با كارشناســان همراهشــان است اما اگر كســی از من میشنود بداند كه عكسانداختن بــا فقرا و كمک به آنها بــا اين ســبک و ســياق نهتنها كرامتهــا را زير پــا له میكند كــه گرهی هم بــاز نمیكند، نه از نامزدهــای نيازمند رأی و نه از رأیدهنده نيازمند كمــک. اولين بازخــورد اين قبيــل عكسها هم همانی اســت كه در فضای مجازی میپيچد كه اگر قصد يــاری داريم بايد علیوار باشــد كه اگر دست راســت، خيری كرد، دست چپ خبر نشود نــه اينكه قبل از ما جناب عكاس و فيلمبردار آن ســوی ميدان ايستاده باشــد و گاه دستمزد او از ميزان كمکها هم پيشی بگيرد. حرف ديگر اينكه آيا حاضرند در كنار عكسی كه میاندازند از سهم خود در بهوجودآمدن شــرايط زندگی همان فرد محروم بگويند و از او عذر بخواهند؟...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.