کانديداها از دادن وعدههای بیاساس خودداری کنند

Shargh - - سياست -

رئیس قوه قضائیه در جلســه مســئولان عالی قضائــی، گفت: «بررســی صاحیتها با توجه به مشــکلی که در قانون انتخابات وجود دارد و موجب میشــود افراد پرشــماری اقدام به ثبتنام کنند کار دشــواری است؛ خصوصا در مورد افرادی که حضورشــان با برخی حواشــی همراه باشد که خوشــبختانه شورای نگهبان با دقت و تاش فراوان، کار بررسی صاحیتها را انجام داد و امیدواریم که مشــکل نحوه ثبتنام نیز با تاش مجلس شــورای اسامی و شورای نگهبان برطرف شود».

آیــتالله آملیلاریجانی، با بیان اینکه راه برای برگزاری انتخاباتی در تراز جمهوری اسامی و در چارچوب موازین قانونی باز است، افزود: «تفاوت نظام جمهوری اسامی با سایر نظامهای سیاسی دنیــا در محوربــودن ارزشها و اصــول اخاقی است. در همین راســتا نامزدها باید توجه داشته باشند که بههیچعنوان اقدام به تخریب رقبا نکنند و عاوهبرایــن در دادن وعدههــای انتخاباتی هم تجاوز از واقعیت نداشــته باشند زیرا چنین کاری موجب میشود که وعدههای بیپایهواساس بیان شــود و این خود یک نقطهضعف برای کاندیداها بهشمار میآید».

او با بیــان اینکه وعدههــای خاف واقعیت بهنوعــی میتواند فرد را از عدالت ســاقط کند، عنــوان کــرد: «عدم اهانــت و عــدم تخریب از مهمتریــن نکاتی اســت کــه باید مــورد توجه کاندیداها قرار گیرد البته انتقاد به برخی روشها مانعی ندارد منتها نقد نباید رنگوبوی تخریب و توهین به خود بگیرد».

آیــتالله آملیلاریجانی با اشــاره به برخی آســیبهای اجتماعی در کشــور، گفت: «مقام معظم رهبری شخصا برای بررسی این موضوع جلســاتی را بــا مســئولان مختلف داشــتند و عملکرد دســتگاههای متولی را مــورد ارزیابی کلی قرار دادهاند. همه قوا و دستگاهها از جمله دســتگاه قضائی باید در چارچوب قانون وظایف خود را انجام دهند. یکــی از مهمترین اقدامات در این زمینه، پیشگیری از جرم است زیرا بسیاری از آسیبهای اجتماعی جرم هستند و پیشگیری از وقــوع جرائــم خودبهخــود بــه کاهش این آسیبها کمک میکند .»

او پیشــگیری از جــرم را امــری فراقوهای و فرادســتگاهی دانســت و افــزود: «بســیاری از مشــکات ناشــی از «جهل به قانــون» و «عدم آگاهــی از حقــوق» اســت کــه در این راســتا دســتگاههای مســئول و مردم خود موظفاند در جهت افزایــش آگاهیهــا و ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم اقدام کنند. راهکارهایی در این زمینــه وجود دارد که امیدواریــم با ورود جدی همه دســتگاهها، راهکارهای بــهروز و نوین نیز وارد چرخه پیشــگیری از جرم شــود و گامهای بلندی در این زمینه برداریم.»

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشــاره به دوم اردیبهشــت، ســالروز اعام انقاب فرهنگی، با بیان اینکه متأســفانه برخی از دولتمردان سابق و لاحــق واقعیتی به نام شــبیخون فرهنگی را نمیپذیرند، عدم توجه به این واقعیت را موجب نرســیدن به برخی اهداف نظام دانست و گفت: «اگر همه مســئولان بهدرســتی دقت کنند این هجمه عظیم فرهنگی و تبلیغاتی را که از طریق فضای مجازی، رســانهها، محصولات فرهنگی و ماهوارهها صورت میگیرد مشــاهده خواهند کــرد. گامبرداشــتن در مســیر اعتــای فرهنگ جامعه، امری اســت که برعهده همه مسئولان و مــردم قــرار دارد و البته حوزه و دانشــگاه و دلســوزان نظام نیز در این مسیر وظیفه سنگینی برعهده دارند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.