یا شغل ایجاد نکردهاید یا عدد و رقم را متوجه نمیشوید

Shargh - - سياست -

دوم اینکــه برای فارغالتحصیــان بیکار که نرخ بیکاری آنها بســیار بیشــتر از نرخ عمومی بیکاری است باید به فکر رفع انحصارها و تسهیل کسب و کار بود؛ یعنی در این بخش با اعمال الگوی رقابتی کسب و کار و رفــع موانع آن تنها وظیفــه نهادهای دولتی ایجادنکردن مانع اســت. هزار و 5۷۸ مانع کســب و کار از سوی هیئت مقرراتزدایی و تسهیل کسبوکار وزارت اقتصاد شناسایی شده که باید بهشکل ضربتی نســبت به رفع آنها اقدام کرد. ســوم مبارزه با قاچاق سازماندهیشــده و انبــوه از راه هوشمندســازی و اجرای کد شناســه کالا که قانون دارد ولی متأسفانه اجرا نمیشــود. از این راه به آساني میتوان با قاچاق مقابله کرد که این موضوع تأثیر مســتقیم و ســریعی در راهافتادن تولید داخل و اشــتغال خواهد داشــت. همچنین گسترش اقتصاد دانشبنیان و ظرفیتهای جدیــد با حضور فعال در کســبوکارهای نوین مانند عرصه IT و تکنولوژیهای نوین هم یکی از بزرگترین فرصتهاســت. از ســوی دیگر صنایع پاییندســتی نفت و پتروشــیمی ظرفیت اشتغالزایی زیادی دارد و همچنین احیای پروژههای عمران و مسکن و بازگشت به کار در حوزه تولید هم به همین ترتیب بستر خوبی برای رونق اشــتغال اســت. همه ایــن فعالیتها به مرور در این چهار ســال باعث کاهــش نرخ بیکاری میشود و در نهایت به هدف پنج میلیون شغل دست خواهیم یافت و از منظر افراد جویای کار هم تا زمانی که مشــغول به کار نشــدهاند، در پی ثبت در سامانه ملی کار براســاس مهارتها و شرایط افراد و ضوابط و دستورالعملهای مشــخص، مبلغی را ماهیانه به عنــوان کارانه دریافــت خواهند کــرد. در همینحال حجتالاسام ســیدابراهیم رئیسی گفته که صنعت ساختمان در کشــور صنعتی است که بیشترین شغل را میتواند ایجاد کند؛ اگر صنعت ساختمان رونق پیدا کند شــرایط برای اشتغال بهتر میشود. او با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه، تصریح کــرد: قانون برنامه توســعه ششــم بهصراحت ذکر کرده که آمار بیکاری ۱۲ درصد است، بر فرض اینکه درســت باشــد، باید این رقم به هشت درصد کاهش پیدا کند. ما معتقدیم میتوان در سال یک تا یکونیم میلیون شــغل در کشــور ایجاد کرد و بحران بیکاری را کاما رفع کرد. رئیســی ادامــه داد: برخی کارگاهها تعطیل و برخی دیگر تعطیل شده و باید این کارگاهها مجدد فعال شود که این امکان قطعا وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.