مارین لوپن مو دقتارازبرهربرابیرح زب« » «بجبهدهتملری»کناره گرفت

نخبگان حاکم فرانسه از ماکرون حمایت میکنند

Shargh - - جهان -

نتایــج دور اول انتخابــات ریاســت جمهــوری فرانســه گویــای شکســت تاریخــی دو حــزب اصلــی این کشــور بــود. همانطــور که در نظرســنجیها پیشبینی میشــد مارین لوپن، از حزب راســتافراطی «جبهه ملی» و امانوئل ماکــرون نامــزد مســتقل میانــهرو بــا اختافی اندک به دور دوم انتخابات راه پیدا کردند و اگر نظرسنجیها درست از آب درآید، ماکرون ۳9ســاله جوانترین سیاســتورزی اســت کــه در نهایــت میتواند با پیروزی در دور دوم انتخابات راهی کاخ الیزه شود. حزب سوسیالیست فرانســه با اندکی بیش از شش درصد، پایینترین آرای خود را از ســال ۱969 به این سو به دســت آورد. حالا و با حذف دو حزب اصلی فرانســه، یعنی حزب سوسیالیســت و جمهوریخواه، لوپن از راســتهای افراطی و ماکرون، وزیر سابق دولت اولاند روز هفتم ماه می با هم رقابت میکنند؛ اولی لیبرال است و طرفدار بازار آزاد و دومی ضدمهاجرت و ضداتحادیه اروپا.

مارین لوپن روز گذشــته و یک روز پس از موفقیت در دور اول انتخابــات، از رهبــری حــزب جبهه ملی کنار کشــید. لوپن گفــت تصمیمش بر ایــن «اعتقاد عمیق» اســتوار اســت که رئیسجمهور کشــور باید همه مردم را متحد کنــد. این حرکتی نمادین با هدف نشــاندادن نگرانی برای کشور به عنوان یک کل و نه فقط حزب اوســت. لوپن میخواهد نظر رأیدهندگان نامزدهــای شکســتخورده در دور اول، بهخصوص هــواداران فرانســوا فیون از حــزب جمهوریخواه را جلــب کند. بااینهمــه در پــی دور اول انتخابات و با محققشــدن هراسها درباره رســیدن لوپــن به دور دوم، بخــش عمدهای از نخبگان حاکم فرانســه برای جلوگیری از قدرتگرفتن جبهه ملی تمام تاش خود را بر حمایــت از امانوئــل ماکرون متمرکــز کردهاند. روز دوشــنبه، کمیتههای ملی حــزب جمهوریخواه و سوسیالیســت برای صدور بیانیــهای در حمایت از ماکرون دور هم جمع شــدند و ســپس «بنوا آمون»، نامزد حزب سوسیالیســت و «فرانســوا فیون»، نامزد حزب جمهوریخواه حمایت خود از ماکرون را اعام کردند. عاوه بر فیون و آمون، «نجات ولود بلقاســم» و «مریــم الخمری»، وزرای آموزش و کار دولت اولاند هم از شــهروندان فرانسوی خواســتهاند در دور دوم انتخابات بــه ماکــرون رأی دهند. «ماتریــن اوبری»، شهردار سوسیالیست لیل، از جمهوریخواهان دعوت کرده مثل ســال ۲۰۰۲ پای صندوقها بیایند و نگذارند جبهه ملی پیروز شود. «ژان لوک مانشون»، کاندیدای چپگرای «فرانســه ســرکش» که محبوبیتش در یک ماه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافت هم پس از کســب بیش از ۱9 درصد آرا از هوادارانش خواسته با وجود این نتیجــه متحد بمانند و «جنبش» را حفظ کنند.

احزاب اصلی و نخبگان سیاسی فرانسه میگویند حمایت از ماکــرون برای جلوگیــری از رویکارآمدن دیکتاتوری نئوفاشیســت لوپن اســت، امــا نگاهی به مواضع ماکرون نشان میدهد او جایگزینی دموکراتیک برای لوپن به شــمار نمیرود. نامزد میانهرو انتخابات فرانســه نهتنها میخواهد وضعیــت اضطراری را که تهدیدی برای حقوق اساسی دموکراتیک است تمدید کند، بلکه بر آن اســت که ریاضت اقتصادی را شدت بخشــد. برای پیشبــردن چنین برنامــهای حمله به حقــوق دموکراتیک ناگزیر افزایش مییابد و تظاهرات توده مردم هم سرکوب میشود.

بیشــک لوپن و حــزب جبهه ملی از دل ســنت فاشیســم فرانســوی بیــرون آمــده و تهدیدی مرگبار برای طبقه فرودست فرانســه اســت، اما به باور بسیاری از تحلیلگــران، موافقت بــا دیدگاههای ماکرون و پیروی از نظر نخبگان حاکم مبنی بر اینکه او نســبت به لوپن بهتر است، در نهایت دســتاوردی برای این طبقه وامانده نــدارد. بخش عمدهای از نخبــگان حاکم فرانســه مدعیاند حمایــت آنهــا از ماکرون بــه معنای رودررویی با دیکتاتوری لوپن است، اما درســتتر آن است که آنها دیکتاتوری ماکرون را ترجیح میدهند؛ کســی که متحد و دوســتدار اتحادیه اروپا و ناتو اســت و نه کســی که در کنار ترامپ و کرملین علیه آنها میایستد. ماکرون البته میخواهد به ســبک و سیاق «باراک اوباما» برای فرانســه «امید» به ارمغــان بیاورد و این یعنــی او با ظاهــری انساندوســتانهتر بــا بازارهای جهانی همدســتی خواهد کرد. پلتفــرم او ملغمهای است از چپ و راست؛ مترقی و طرفدار اروپا. بهلحاظ اقتصادی لیبرال و در مسائلی اجتماعی نظیر مهاجرت چپگرا. سیاستهای او را تا حدودی به «آنگا مرکل»، صدراعظم کنونی آلمان نزدیک میدانند و او خودش هم مرکل را بهخاطر سیاســتهای سخاوتمندانهاش در قبال پناهجویان و آغوش بازش به روی بیش از یک میلیون پناهجو در سال ۲۰۱5 ستوده است.

ماکــرون که پیشتــر وزیر اقتصاد دولــت اولاند و بانکداری سرمایهدار بوده میگوید بهجای شعارهایی گولزننده میخواهد عملگرا باشــد و در راستای این عملگرایی خواهان آسانگیری در قوانین سختگیرانه کسبوکار و مشــخصکردن مالیات شرکتها، حرکت بــه ســمت انرژیهــای تجدیدپذیر و ارائــه خدماتی اندک به بازنشستگان اســت. ماکرون اگرچه میگوید نه چپ اســت و نه راست، اما عکسی که از میهمانی بزرگ او در پاریس منتشر شده نشان میدهد او تا چه حد شیفته تجمات و ســبک زندگی سرمایهدارانهای است که تنها درصد اندکی از فرانسویها از عهده آن بر میآیند. با همه اینها، آمار و ارقام و نظرســنجیها میگوینــد در نبود بدیلــی واقعی بــرای برنامههای فاشیســتی ماریــن لوپن، ماکــرون با پیــروزی در دور دوم انتخابات چرخه حرکت راســتگرایان در اروپا را دستکم در فرانسه از حرکت بازمیدارد. این واقعیت که رأیدهندگان فرانسوی در نهایت باید میان امانوئل ماکرون و مارین لوپن انتخاب کنند شــهادتی است بر بحران عمیق دموکراسی و نبود برنامه و حزبی منطبق با مطالبات طبقه فرودســت و واماندگان از دور باطل سیاستورزی این روزها.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.