بوي جنگ در شبهجزيره

Shargh - - جهان -

دونالــد ترامپ، رئیسجمهوري آمریکا، تاش میکند با چماق جنگ و اقدام نظامی، امتیاز سیاســی بگیرد اما این بازی نخنماشــدهای برای کرهشمالی به شمار ميرود که از کنار سیاست تهدید، همچنان به مسیر دیکتاتوري خــود ادامه ميدهــد. در حقیقت تهدیــدات فعلی ترامپ علیه کرهشــمالی، ســخنان رهبر جوان فعلي و رهبران سابق این کشور را درباره تهدیــدات نظامی آمریکا تأیید میکنــد. تهدیدات آمریکا ثابت میکند مســیر طیشده و افق ترسیمشــده رهبران کرهشمالی در زمینه تقویت امور نظامی و بمب اتمی این کشــور صحیح بوده اســت. این در حالي اســت که ایالات متحده هیچگاه در برابر کرهشمالی، آغازگر جنگ یا حمله نظامی پیشدســتانه نخواهد بــود و در صورت بروز اصطکاک یا برخورد نظامی میان کرهشــمالی و آمریکا نیز، واشــنگتن به سرنگونی حکومــت پیونگیانگ اقدام نخواهد کرد امــا دونالد ترامپ گویي از این بازي همچنان لذت ميبرد و اقدام اخیر این کشــور نیز در همین راســتا توجیهپذیر اســت. کرهشــمالی هم گفته آغازگر جنــگ نخواهد بود؛ در نتیجــه این روند تهدیدات مقامات کرهشــمالی و آمریــکا علیه یکدیگر همچنان بدون توقف ادامه مییابد. ورود زیردریایی هستهای «میشیگان» مجهز به موشــکهای هدایتشــونده به بندر «بوســان» کرهجنوبی و برگزاري بزرگترین رزمایش کرهشمالی با نظارت «کیم جونگ اون» را نیز در همین راستا ميتوان توجیه کرد.

به گزارش بيبيســي، زیردریایی هستهای میشیگان آمریکا مجهز به موشــکهای هدایتشونده روز گذشته به بندر «بوسان» کرهجنوبی وارد شد. براساس این گزارش، قرار است زیردریایی مذکور پس از مدتی برای حضــور در رزمایش نظامی در دریای ژاپن به گروه رزمی متشــکل از ناو هواپیمابر «کارل وینسون» بپیوندد.

این در حالی اســت که مقامات کرهشمالی پیشتر هشدار داده بودند در صــورت تجاوز نظامی آمریکا به این کشــور، پیونگیانگ قادر اســت ناوگروه آمریکایی «کارل وینسون» را مورد اصابت موشکهای خود قرار داده و آن را غرق کند. اقدامات دولت واشــنگتن باعث خشم کرهشمالی شــده و روزنامه رسمی حزب حکومتی آن کشور هشدار داده که «ایالات متحــده نباید اقدامــی نابخردانه کنــد و باید نتایج فاجعهبــار هرگونه عملیات نظامی تحریکآمیز خود را بهدقت بسنجد».

تمرین گسترده توپخانهاي

انتظار میرفت به مناســبت هشتادوپنجمین سالگرد تأسیس «ارتش خلق کره» به وسیله «کیم ایلســونگ»، پایهگذار جمهوری دموکراتیک خلق کره، کرهشمالی به اقداماتی از جمله آزمایش موشکی یا هستهای جدیدی مبادرت ورزد اما تاکنون گزارشــی از چنین آزمایشهایی منتشر نشــده اما منابع رسمی کرهجنوبی گفتهاند از صبح سهشنبه، کرهشمالی تمرین گســترده توپخانــهای با اســتفاده از مهمات جنگی را در شــهر «وونســون»، در سواحل شرقی آن کشور، به اجرا گذاشته است. برگزاري این رزمایش واکنش فرماندهان ارشد آمریکایی را به دنبال داشت؛ ژنرال «وینســنت بروکس»، فرمانده نیروهای آمریکایــی در کرهجنوبی، گفت: «پیام ما به کرهشــمالی این اســت کــه ما کاما آمادهایــم. ما به ائتاف واشنگتن-ســئول متعهد هستیم. این مهمترین مسئله است. این وظیفه ماست. این کاری است که انجام میدهیم».

انتقاد از شوراي امنیت

در همین حال، رئیسجمهوری آمریکا نیز خواســتار تشــدید فشــار جهانی بر پیونگیانگ شــده است. ترامپ که در جمع سفیران ۱5 کشور عضو دورهای و دائم شورای امنیت سازمان ملل، از جمله روسیه و چین در کاخ سفید ســخن میگفت، وضعیت موجود در ارتباط با کرهشمالی را «غیرقابل قبول» دانست و افزود: در بحبوحه تشدید تنشها نسبت به برنامههای اتمی و موشکی کرهشمالی، شورای امنیت باید آماده شود تا تحریمهای جدیدی را علیه این کشور اعمال کند. وضعیت در کرهشمالی غیرقابل قبول است و شــورای امنیت باید تحریمهای شدیدتری را علیه برنامههــای موشــکی و اتمی کرهشــمالی اعمال کنــد. دونالد ترامپ کرهشــمالی را «تهدیدی بــرای جهانیان » خواند و گفــت : «چندین دهه اســت که همه به چشمهایشان چشــمبند زدهاند اما حالا زمان آن فرا رسیده که این موضوع حل شود.»

پیشتــر، گزارش شــده بود وزیــران خارجه و دفاع، رئیس ســازمان مرکزی اطاعات )سیا( و رئیس ســتاد مشترک ارتش آمریکا در اقدامی بیســابقه از اعضای مجلس سنای آمریکا دعوت کردهاند تا امروز برای شــنیدن گزارش ویژه آنان درباره کرهشمالی در کاخ سفید حاضر شوند. همچنین، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه ریاســت جلسه شورای امنیت در مورد کرهشمالی را برعهده خواهد داشت. دستور کار جلسه افزایش فشــار تحریمهــای موجود بــر پیونگیانگ به منظور «نشــاندادن عزم جهانی در واکنش به اقدامات تحریکآمیز» آن کشور عنوان شده است. ایالات متحده خواستار تحریم شدیدتر اقتصادی علیه کرهشمالی، بهویژه محدودیت بیشتر خرید نفت و زغالسنگ و کمکهای اقتصادی از سوی چین و قطع ارتباط بانکی کرهشــمالی با خارج شــده است. اما میتوان گفت تهدیدات خشــن و نظامی ترامپ و دولتش علیه کرهشــمالی تنها ریختن آب به آســیاب کیم جونگ اون، رهبر کمسنوســال و توهمات و تبلیغات حکومت اوست چراکه تهدیدات کنونی ترامپ برای کرهشمالی موضوعی عادی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.