کرهشمالی به گفتوگو نیاز دارد، نه جنگ

Shargh - - جهان - منبع: گاردین

«مایک پنس»، معــاون رئیسجمهوري آمریکا، در دیدار از کرهجنوبی خطاب به سربازان آمریکایی مســتقر در آن کشــور ســخنانی را بیــان کــرد که غیرمنتظره، خطرناک و ناشــی از عقدههای روانی و نبود احســاس مسئولیت در برابر منطقه بود. او به کرهشــمالی هشــدار داد و گفت: تصمیم ترامپ را آزمایش نکنید!

پنس در اثنای سخنانش که خطاب به سربازان بیان میشــد، مردم کرهجنوبی را «شجاع» توصیف کرد تا به این وســیله آنها را به خیال خود در صف جنگ آمریکا علیه کرهشــمالی قــرار دهد. این در حالی اســت که مــردم کرهجنوبی نبایــد به خاطر جنگافروزان تفرقهافکني کــه جان میلیونها نفر را در شــبهجزیره کره تهدید میکنند ستایش شوند، بلکــه باید به خاطــر گفتوگوهــای بینالمللی و ماهرانــهای که صبورانــه جریان داشــته و تاش کردند دوباره کشورشــان را متحــد و یک زبان، یک فرهنگ و یک ســنت را بر کل شبهجزیره کره حاکم کننــد، تمجیــد شــوند؛ بهخصوص پــس از آنکه بیرحمانــه و ســتمگرانه در پایــان جنگ جهانی دوم این شــبهجزیره تجزیه شد؛ جنگی که به دلیل تمایات کشورهای خارجی، از جمله روسیه، چین و آمریکا در منطقه شعلهور شد و جان یک میلیون نفــر را گرفت و در نهایت شــبهجزیره کره را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرد.

آمریکاییها عموما شــناختي از مشــکل بزرگ رویارویی نظامی با کرهشمالی ندارند.

توانایی این کشور برای استفاده از جنگافزارهای اتمی علیه آمریکا نیســت، چــون این جنگافزارها حداکثــر میتوانند خــود را به پایگاههــای هوایی آمریکا در اوکیناوا یا گوام برسانند. مشکل بزرگ اما در نیروگاههای اتمی و غیرنظامی کرهجنوبی است که در چهار منطقه قرار دارند و حتی موشــکهای معمولی کرهشمالی میتوانند آنها را تهدید کنند.

این موشــکها بهســادگی به آنجا ميرسند و نیروگاههاي اتمی در صورت فعالشدن با حمات موشــکی، به کورههایی از آتش تبدیل شده و مواد رادیواکتیــو را- مثل چرنوبیل- در کل شــبهجزیره پخــش ميکنند. دقیقا پیشــگیری از چنین خطری اســت که میطلبد تــا طرفین خویشــتنداری به خرج دهند وگرنه رگبار موشکی ناخواسته از سوی کرهشمالی میتواند بهآســانی همه اینها را ویران کند.

کرهجنوبــي هنوز موشــکهای زمیــن به هوا نــدارد کــه بتوانــد از ایــن مناطق حراســت کند. کرهشــمالی باید تحت فشــار قرار گیرد تــا برنامه اتمیاش را متوقــف کند. اکنون کرهشــمالی چیز دیگری نمیخواهد جز اینکــه آمریکا قول دهد به پیونگیانگ حمله نميکند.

آمریــکا نمیپذیــرد چنین قولــی را بدهد، مگر آنکه کرهشــمالی برنامه هستهای خود را لغو کند. کرهشــمالی میخواهد امنیت نسلهای آینده خود را تضمین کند و رهبری این کشور نیز نیازمند راهی است تا بدون اینکه چهرهاش مخدوش شود، بتواند از راهی که رفته بازگردد. خــروج دوباره نیروهای انبوه آمریکا از نزدیکی مرزهای کشور «کیم جونگ اون» ميتواند یک عقبنشــینی نمادین محسوب شــود؛ هرچند این اتفاق میتواند شروعی برای یک حرکت رو به جلو نیز باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.