اتحاديه اروپا خواهان تغییر روابط با ترکیه

Shargh - - جهان -

کمیســیونر توســعه اتحادیه اروپا از کشــورهای اروپایی خواست که در پی برگزاری رفراندوم در ترکیه روابط خود را با این کشور تغییر دهند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، یوهانس هان، کمیســیونر توســعه اتحادیه اروپا که مســئول انجام مذاکرات با کشورهای خواهان پیوســتن به اتحادیه اروپاست، از وزرای خارجه کشــورهای عضو این اتحادیه خواست چارچوب جدیدی را برای روابط با ترکیه تنظیم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.