رقابت شانهبهشانه مرکل با اپوزيسیون

Shargh - - جهان -

نظرسنجیاي که در پرجمعیتترین ایالت آلمان صورت گرفته نشــان داده اســت که حــزب اتحادیه دموکرات مسیحی متعلق به آنگا مرکل، صدراعظم این کشــور، با افزایش چهاردرصدی توانسته حمایت از خود را به ۳۴ درصد برســاند. این در حالی اســت که حزب سوســیالدموکرات این کشور با سه درصد کاهش نیز اکنون ۳۴ درصد آرای مردمی را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.