سفر غیرمنتظره نخستوزير استرالیا به عراق و افغانستان

Shargh - - جهان -

نخستوزیر استرالیا ســفر از پیش اعامنشدهای را بــه عــراق و افغانســتان انجــام داد. ایــن ســفر مالکوم ترنبول، نخســتوزیر اســترالیا، کمی قبل از مراســم ســالانهای صورت گرفت که اســترالیا برای کهنهســربازانی که در دو ارتش اســترالیا و نیوزیلند کشته شدند برگزار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.