افزايش تلفات درگیریها در ونزوئلا

Shargh - - جهان -

دو معترض دیگــر در جریان تظاهرات سیاســی ونزوئا به دست افراد مسلح کشته شدند که مجموع شــمار کشتهشــدگان این ماه را به ۲۳ نفر رساند. این تلفات تازهترین موارد در یک ماه اعتراضاتی است که با سرکوب معترضان با گاز اشکآور، گلوله پاستیکی و درگیری با نیروهای امنیتی همراه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.