ترانههای عناصر

Shargh - - ادبيات - پابلو نرودا ترجمه علی بهروزی نشر فنجان

مبارزات هــر روزی را/ چون ترانههای من همینها هستند/ و چنین است که ما، / همه انســانها، / شــانه در شانه هم/ گام برمیداریم و/ آواز من به آنها وحدت میبخشد: / آوازِ آدمی نامرئی/ همخوان با همه انســانها.» مترجمِ کتاب هم اشاره میکند که میخواهد برای همین آدمهای معمولی شــعر بگوید و با شــعرش در غم و شــادی همین آدمها شــریک شود . «شعرهای ترانههــای عناصر واقعا مثل شیشــه شفافاند و مثل راحتالحلقوم از گلو پایین میروند و نوشتن مقدمه یا تلاش بــرای توضیح آنها حقیقتــا ضرورتی ندارد و شــاید صرفا اظهار لحیه باشد و جسارت نسبت به فهم خواننده. حتا منتقدانی که تا آن زمان نرودا را، عمدتا به خاطر عقاید سیاســیاش نکوهش میکردند، بعد از انتشــار این اشــعار مجبور شــدند به احترام او کلاه از سر بردارنــد ...» از مهمترین خصیصههای شــعرهای نــرودا دســتکم در ترانههایش سرودن و گفتن از چیزهای پیشپاافتادهای اســت که تا آن زمان کمتر کسی به فکر افتاده بود، آنها را به شــعر بیاورد. البته از طرف دیگر نرودا شــاعرِ ترانههای بسیار فاخر «تماشای پرندگان» و «طوفان» نیز اســت. نرودا همواره شــاعر پُرخواننــدهای در قاره آمریکا بود و از همــان ابتدا ترانههای او به زبان انگلیســی برگردانده شــد و تأثیراتی نیز در شعر این زبان گذاشت. در نظر مترجمِ «ترانههای عناصر» رد این تأثیر را میتوان تا اینجا، در شاعران وطنی همچون ســهراب سپهری پی گرفت . «ترانههای عناصر » از آن دست ترانههای نروداســت که عمدتا درباره چیزهــای پیشپاافتاده اســت، همان چیزهایــی که نرودا عناصر اساســی و حیاتی جهان انسانها میخواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.