وداع با نویسنده و ناخدای کشتی «فیروز زنوزیجلالی» درگذشت

Shargh - - هنر -

شرق: فیــروز زنوزی، نویســنده و مــدرس داستاننویســی، پس از مدتها ابتــا به بیماری ســرطان ظهر سهشنبه، پنجــم اردیبهشــت در بیمارســتان درگذشــت. شــیمیدرمانی وی در ۲۹ فروردیــن ۱۳۹۶ به خاطر وخامت حالش متوقف شــده بود. او متولد اول آبان ســال ۱۳۲۹ در شهرســتان خرمآباد بــود. پدرش از زنوز تبریز به اســتان لرســتان مهاجرت کرد و فیروز تحصیــات ابتداییاش را در بروجرد آغــاز کرد و با توجه به شغل پدرش که نظامی بود، سال ۳8 همراه خانواده به تهران آمد و دوره ابتدایی و دبیرســتان را در آنجا به پایان رساند و لیسانس نظامی را از نیروی دریایی ارتش گرفت و سال ۱۳48 به استخدام نیروی دریایی درآمد و ســال بعد به بوشــهر منتقل شد. او در پایان دوره کاریاش با درجه ناخدا یکم کمیســر دریایی بازنشســته شــد. او درباره رفتنش به نیروی دریایی اینگونه نوشــته اســت: فیلــم «هنگامه» و بهروز وثوقی با لبــاس نیروی دریایی و دیگر ماندگار شده بودیم و جل و پوست انداخته بودیم تا وسوسه پوشــیدن لباس ســفید نیروی دریایی در ســر پرباد ۱8ســالگیام افتــاد و بریدم از تهران و نــاگاه، انگار نهاده شــده در قلماســنگ در ســال ۱۳4۹ خودم را ناباورانه در بندر بوشــهر یافتــم. فیروز زنونیجالی در ســال ۱۳8۷ جایزه ادبی جــال آلاحمد را برای رمان قاعده بازی دریافت کــرد و درباره این رمانش معتقد بوده اســت: چند مجموعه داســتان و رمانم نیز برنده جوایزی از جشنوارههای مختلف شدهاند و از آن جمله اســت رمان «قاعده بازی» که برنده پنج جایزه مطرح کشور ازجمله جایزه کتاب سال ۱۳۷8، جایزه قلم زرین انجمن قلم ایران، تقدیرشــده جایزه جال آلاحمد و... شده است.

او همچنیــن نمایشنامههــای «مثنوی کوچه» ۶۹(،) «درختــی در بــرزخ» ۷0(،) «غریبــه» ۷۱(،) «فاجعــه نوزدهمین» ۷۲(،) «تیغ بر پشــت» ۷۳(،) «ســلطان و کاتب» ۷4(،) «نماز» ۷5(،) «جُنگهای هنری دریا» (۷۶( و... را نوشته است.

پیکــر زنوزیجالــی روز پنجشــنبه، هفتــم اردیبهشت، تشییع میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.