آمریکا ۲۷۱ سوری را در لیست تحریم قرار داد

Shargh - - روزنامه -

عکســی از یکــی از آوارههــای موصل در صفحه یــک روزنامه الشرقالاوســط دیده میشود. درگیری نیروهای عراقی و داعش در غرب موصل به اوج خود رسیده و باعث سرگردانی شهروندان این ناحیه شــده است. الشرقالاوسط نوشته آنچه در موصل در جریان است، رنج مدام است. اوضاع موصل هر روز بدتر از دیروز میشود. تلفات غیرنظامیان در عملیات موصل شدت گرفته و همین مسئله باعث نگرانی شــده اســت. روزنامه الشرقالاوســط در تیتر یک به پرونده حمله شــیمیایی در خان شــیخون ادلب اشاره کرده و خبر داده آمریکا ۲۷۱ وابســته دولت اسد را در سوریه در ارتباط با حمله شــیمیایی ادلب تحریم کرده است. آمریکا معتقد است این حمله به دســتور دولت اسد شکل گرفته اســت. بشار اسد این اتهام را رد کرده است.

الشرقالاوسط نوشــته علت تحریمهای آمریکا علیه وابستگان اســد این است که روز پنجشــنبه نیروهای اسد در خان شیخون در حومه ادلب عملیاتی انجام دادهاند که هدف آن ازبینبردن برخی شواهد و مدارک مربوط به حمله شیمیایی بوده است. الشرقالاوسط در مطلبی دیگر به انتخابات ریاستجمهوری در ایران اشــاره کرده و نوشته آمار منتشرشــده درباره بیکاری، یکی از مهمترین مســائلی است که میتواند بر این انتخابات تأثیر بگذارد.

نکته: خبرهای مهم منطقه و جهان در صفحه یک الشرقالاوسط بازتاب دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.