فرانسه برای دور دوم رقابت آماده میشود

Shargh - - روزنامه -

صفحه یک روزنامه نشنالنیوز امارات با خبری درباره رفتار اغلب والدین اماراتی درباره فرزندانشان آغاز میشود. نشنالنیوز ادعا کرده تقریبــا نیمی از والدین اماراتی به ایمنی فرزندان خود در خودروهای شــخصی و غیرشــخصی بیتوجه هســتند. در این گزارش بهطور مشــخص به صندلی مخصوص کودک در خودروهای شــخصی و همچنین بســتن کمربند ایمنی اشاره شــده است. نشنالنیوز معتقد است اغلب والدین هیچ توجهی به اینکه فرزندشان کمربند ایمنیاش را بســته یا نه ندارند. در عکس یک این روزنامه دیدار اســقف اعظم سرزمینهای اشغالی و شیخ محمد بن زائد را در کاخ دریای ابوظبی مشاهده میکنیم. عطاالله هانا اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس راهی ابوظبی شــده تا درباره مسائل مسلمانان و مسیحیان گفتوگو کنند. زیر این عکس گزارشی درباره سفر پاپ فرانسیس به قاهره به چشم میخورد. پایتخت مصر در روزهای آتی میزبان رهبران مذهبی جهان برای برگزاری کنفرانس صلح خواهد بود. رهبر کاتولیکهای جهان نیز در این نشست شرکت خواهد کرد. روزنامه نشنالنیوز در گزارشی در صفحه یک به نتایج دور اول انتخابات ریاستجمهوری فرانسه اشاره کرده و نوشته دو نامزدی که بیشترین آراي دور اول را به دســت آوردهاند، برای رقابت نهایی راهی دور دوم میشــوند. ماکرون مستقل و لوپن راستگرای افراطی دو نامزدی هستند که برای رقابت نهایی آماده میشوند. انتخابات دور دوم روز هفتم ماه می برگزار میشود.

نکته: خبرهای خاورمیانهای به نسبت همیشه در صفحه یک نشنالنیوز کمرنگ شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.