بانکوک؛ شهردار در کمین دستفروشها

Shargh - - روزنامه - عکس: بانکوکپست

یک طــرف ماشــینها عبورومــرور میکنند و آنطرف جماعت گرســنه منتظر هستند غذایشان آمــاده شــود. ســاعتهای پایانی شــب اســت. اغلب رســتورانهای پایتخت تایلند بســتهاند. اما دســتفروشها از این غیبت اســتفاده میکنند و جــولان میدهنــد. غذافروشهای کنــار خیابانی بســاط پهــن کردهاند و از توریســتهای گرســنه بانکوک پذیرایی میکنند. آنهــا صندلی و میز کنار خیابان چیدهاند و وسط شلوغی پول در میآورند. شــهردار بانکوک به دنبال طرحی اســت تا بساط این دســته از دســتفروشها را جمع کند. این در حالی اســت که غذاخوریهــای خیابانی بانکوک یکی از جاذبههای توریســتی این شــهر به شــمار میآیــد و علاقهمندان زیادی در میان گردشــگران خارجی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.