جمعآوری زنان خیابانی تنها با مقابله ممکن نیست

Shargh - - جامعه -

شــهرزاد همتی: دادســتان تهــران در دومين جلســه دادستانی با موضوع آسيبهای اجتماعی گفته است: «جمــعآوری زنــان خيابانی از طریق سياســت مقابله بهتنهایی ممکن نيست، بلکه دستگاههای اجرائی باید بــه گونهای عمل کنند که این افــراد از چرخه این جرم خارج شوند». در جلسه برگزارشده جعفریدولتآبادی، دادستان تهران با اشاره به جلسات برگزار شده در سال گذشته درباره آســيبهای اجتماعی، از جنبه عفاف و حجاب اظهار کرد: مفاســد اجتماعی جزء پنج اولویت اول تعيينشــده مقــام معظم رهبری برای بررســی و تدبير از سوی مسئولان است. در سالهای گذشته توجه مسئولان به آسيبهای اجتماعی شکل دیگری به خود گرفته و جزء بدنه اصلی تصميمسازی اجتماعی است. جلسات متعدد با مقام معظم رهبری و توجه مسئولان در حوزه آسيبهای اجتماعی باعث شده رویکردها نيز در این حوزه تغيير کند، تا جایی که دادســتان تهران نيز از بیفایدهبــودن صرف مقابله با زنان خيابانی صحبت میکند.

در جلسهای که دادســتان تهران سياستهای کلی شامل تمرکز بر مصادیق علنی فساد و مفاسد اجتماعی را که به صورت ســازمانیافته ارتکاب مییابند، بررسی کرد، اعتراف به اینکه یکی از علل موفقنبودن اقدامات انجامشــده در مبــارزه با آســيبها، نبــود هماهنگی دســتگاههای اجرائي اســت، گامی رو بــه جلو به نظر میرسد. مسئلهای که در سالهای گذشته بارها توسط فعالان حوزه آسيبهای اجتماعی گوشزد شده بود.

یکی از مباحث اصلی مطرحشده در نشست خبری دادســتان کل کشــور بيان ضرورت اســتمرار اقدامات پيشــگيرانه و مقابلهای در حوزه آسيبهای اجتماعی بود. دولتآبادی در این زمينه تصریح کرد: «در موضوع آســيبهای اجتماعی، کارهای مقطعی شاید به ظاهر اثرگذار باشد، اما آثار آن در طولانیمدت باقی نمیماند و نتيجه مطلوب نخواهد داشت».

مصداق دیگری از مفاســد اجتماعی به نحو علنی که دادستان تهران به آن اشــاره کرد، رانندگی در حال مســتی بود. وی با اشاره به اینکه در کشورهای غربی و اروپایی هم که شــرب خمر فاقد وصف مجرمانه است، رانندگی پس از شــرب خمر ممنوع است و با مجازات مواجه میشــود.جعفری دولتآبادی با منع مسئولان مرتبــط با مفاســد اجتماعی از سياســیکردن اینگونه امور، افزود: «این تفســير که بدپوششــی زنان ناشی از لجاجت و مخالفت با نظام اســت، صحيح نيست و در جوامع غربی و اروپایی نيز پوشــش و نحوه رفتار افراد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.»

یکــی از مهمترین اشــارات جعفریدولتآبادی در حوزه زنــان خيابانی بــود. وی اظهار کــرد: «در حوزه آســيبهای اجتماعی، افزون بر اقدامــات مقابلهای، اقدامات پيشــگيرانه، صيانت و توانمندسازی ضروری اســت. به عنوان مثــال، در موضــوع زنــان خيابانی، جمعآوری زنــان خيابانــی از طریق سياســت مقابله بهتنهایی ممکن نيست، بلکه دستگاههای اجرائي باید بــه گونهای عمل کنند که این افــراد از چرخه این جرم خارج شوند. مسائل اخاقی و اجتماعی زمانبر است و به دليل ارتباط با روح و روان افراد میتواند با مقاومت مواجه شــود. در کنار ضرورت اقدامات ایجابی در کنار اقدامات سلبی، در توضيح این ضرورت باید گفت جنبه اجتماعی و اخاقی این مســائل بيش از صبغه امنيتی آن اســت و حتی در خصوص مواد مخدر و روانگردان که ریشــههای آن خارج از مرزهای کشــور و مرتبط با برنامهریزی دشــمن اســت، باز هم اقدامات ایجابی از اهميت بيشــتری برخوردار اســت و در این راستا، لازم اســت افراد جامعه، خانوادهها، دستگاههای متولی و رسانهها، به عنوان چهار عنصری که در حوزه اخاق و اجتماع تأثيرگذارند، همکاری کنند .»

فاطمه فرهنگخــواه، از بنيانگذاران انجمن احيا و فعال زنان که ســالها روی زنان خيابانی و آسيبدیده تحقيق و پژوهش انجام داده در گفتوگو با «شــرق»، با اشــاره به اینکه اميدوار است صحبتهای دادستان تهران اجرائي شــود، عنــوان کرد: «از ابتــداي انقاب اســامی، اولين رویکرد به آســيبها در هــر حوزهای مقابله بود. در ابتدای انقاب، تعطيلی و بهآتشکشيدن مقــر زنان روســپی که به شــهرنو شــهرت داشــت، مخالفتهای فراوانی را در پی داشت، مرحوم آیتالله طالقانــی از مخالفان این اتفاق بــود. بودن مکانهایی نظير قلعه تهران به متمرکزکردن این زنان و رســيدگی بــه وضعيت آنها کمــک میکرد. بعــد از آن نوبت به خاک سفيد رسيد، خاکسفيد منطقهای متشکل از انواع آســيبهای اجتماعی بود. اما تمرکز مراکز آســيب در این محله اجازه و امکان انتقال آســيبها را به مناطق دیگر کمتر میکرد، اما خاکسفيد نيز تخریب شد. اینها همه خطاهای اصولی بود که در حوزه اجتماعی انجام دادیم». وی در ادامه افزود: «به نظر میرســد در بحث رفع آســيبهای اجتماعی هرگز به بنيانها دقت نشده است؛ درحالیکه مشــکل اصلی ما ریشه در بنيانهای مخروبــه دارد. در ابتــدای امر باید به ترميم ریشــهها بپردازیــم تا بتوانيــم به صورت اصولی با آســيبهای اجتماعــی مقابله کنيــم». فرهنگخــواه تصریح کرد: «مسئله اصلی و عامل بسياری از آسيبهای اجتماعی اقتصاد اســت. خانوادهای که مشکل اقتصادی دارد به سمت طاق و ازهمپاشيدگی پيش میرود، وقتی طاق اتفاق افتاد، زن و کودکان آواره میشــوند. شــما وقتی به قاچاقچيان مواد مخدر و زندگی آنها خيره میشوید متوجه میشوید بخش عمدهای از این مجرمان از روی ناچاری به باندهای قاچاق مرتبط میشــوند. سالهای ســال به جای حل این مســئله قاچاقچيان مواد مخدر اعدام شــدند و حالا به فکر چارهاندیشی افتادند. وقتی کسی نمیتواند نان شــب خود را تأمين کند و از طریق آبرومندانه زندگی بگذراند چارهای جز انجام جرم و بزه، جلوی روی خود نمیبيند .»

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.