باید پوپوليسرمئیس اتا ستا فقرفیکربدکحاسنره راونحانیراافشا کنيم

اقدامات 4 سال اخیر قالیباف در شهرداری تهران به هیچ عنوان قابل قبول نیست

Shargh - - جامعه -

شــرق: رئيس اتاق فکر ستادحســن روحانی گفت: دکتر روحانی معتقدند دولت بعدی باید بهلحاظ ميانگين ســنی جوانتــر، پرتحرکتر و انگيزهدارتر باشد تا با توجه به زیرســاختهایی که در دولت یازدهم ایجاد شده، بتواند مطالبات را سریعتر محقق کند.

محمدعلی نجفی در نشست خبری خود که در حاشيه همایش مسئولان ســتادهای فرهنگيان حسن روحانی برگزار شــد، اظهار کرد: فرهنگيان قشر بزرگ و تأثيرگذاری در مســائل اجتماعی و فرهنگی کشــور هســتند و برای فعاليتهای ستاد انتخاباتی، باید حساب ویژهای روی آنان باز کنيم؛ بنابراین تصميمگيری شــد که ســتاد مســتقلی زیر نظر ســتاد مرکزی دکتر روحانی مخصوص فرهنگيان ایجاد شــود و در اســتانها نيز ستاد فرهنگيان تشکيل خواهد شد که دکتر روحانی در جمع آنها حضور خواهد یافت.

رئيس ســتاد فرهنگيــان روحانــی درخصوص وضعيــت فرهنگيان در دولــت یازدهم گفت: در دولت یازدهــم مجموعهای از اولویتها در ارتباط بــا برنامهریزیها مدنظر بود که ازایــنرو وزارت آموزشوپرورش هرچند در اولویت دولت بود، اما شــاید در اولویتهای بالا قرار نداشــت؛ علت این امر آن اســت که مشــکات و مسائل متعددی در کشــور وجود داشت و اگر به وضعيت کشــور در سال 92 بازگردیم، کاما درک خواهيم کرد که چرا برخی مسائل، از جمله عبور از تحریمها، منتفیکردن قطعنامهها، کنترل و کاهش تورم بالای اقتصادی و... در اولویت بالاتری قرار داشتند.

وی ادامــه داد: بااینحــال، مطمئنا در دولت دوازدهم روحانی مســئله آموزشوپــرورش و فرهنگيان را در اولویتهــای بالا و اول قرار خواهد داد؛ زیرا هماکنون در چهار سال دولت یازدهم از بسياری از مشکات و تنگناهایی که داشــتيم عبــور کردیم و امروز در ســال 96 با تاشهــای صورت گرفته بسياری از زیرساختها ایجاد شده است.

رئيس ســتاد فرهنگيان روحانی درخصوص حقــوق و مزایای فرهنگيان در دولــت یازدهم عنوان کــرد: دولت در حد توان خــود در زمينه حقوق و مزایای فرهنگيــان اقدام کرد؛ بهطوریکه میدانيم در ســالهای 88 تا 91 درآمد نفتی کشــور 258ميليارد دلار بود، اما از ابتدای 92 تا آخر 95 درآمد نفتی کشــور 156ميليارد دلار بوده اســت. بهاینترتيب اگر چهار سال دولت دکتر روحانی را با چهار ســال دولت دکتر احمدینژاد مقایســه کنيد، حدود صد ميليارد دلار، یعنی ســالانه حدود 25ميليارد دلار درآمد کشور از لحاظ نفتی کاهش یافته است. بهاینترتيب طبيعی است در چنين تنگناهای مالی دولت نتواند تمام اهداف و اولویتهای خود را بهدرستی اجرا کند.

نجفی اضافه کرد: بااینحال در دولت نهم متوســط حقوق فرهنگيان از یکميليونو 250 تا یکميليونو 280هزار تومان بود درحالیکه در سال 96 و دولت یازدهم متوسط حقوق فرهنگيان به دوميليونو 680 هزار تومان ارتقا پيدا کرد. بهاینترتيب، شــاهد افزایش 2.1 تا 2.2 برابری حقوق فرهنگيان در دولت یازدهم هستيم.

وی در ادامه با بيان اینکه دولت در حد توان تاش خود را برای افزایش حقــوق و مزایــای فرهنگيان انجام داده اســت، یادآور شــد: هرچند همين دوميليونو 680هزار تومان هم در مقابل ارزش کار و تاش فرهنگيان بسيار کم اســت، اما هنوز شــکافهایی بين درآمد و هزینههای فرهنگيان و طبقه متوسط جامعه وجود دارد که اميدواریم در چهار سال پيشِرو این مسائل و مشکات به حداقل برسد.

رئيس ســتاد فرهنگيان روحانی درخصوص وضعيــت صندوق ذخيره فرهنگيــان اظهار کرد: صندوق ذخيره فرهنگيــان، باید هرچه زودتر بيانيه و گزارش جامعی از آنچه بر این صندوق در چهار ســال گذشته، گذشته است ارائه کند تا بهطور شــفاف و دقيق از وضعيت این صندوق آگاه شــویم. باید تخلفات انجامشده و سوءاستفادههای مالی که در صندوق ذخيره فرهنگيان صورت گرفته، به طور دقيق روشــن شــود و باید بدانيم چه بخشــی از این تخلفات و سوءاســتفادهها مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان و چه بخشی مربوط به بانک سرمایه و وامهایی است که این بانک پرداخت کرده بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه یک مسئله عمومی درخصوص بانکها وجود دارد و آن این اســت که همواره بخشی از وامها و تسهيات بانکی با عنوان مطالبات غيرجاری یا معوق هنوز پرداخت نشــدهاند که الان همه بانکهای کشــور، از جمله بانک سرمایه به آن دچار هستند. بهاینترتيب باید مشخص شــود که چه مقدار از این پولها مربوط به وامهای بانک ســرمایه اســت. روشنشدن این مسئله بسياری از مشکات و بدبينیهای مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان را حل خواهد کرد.

نجفی همچنين خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که تخلفات صندوق ذخيــره فرهنگيان و همچنين وامها و تســهيات بانک ســرمایه که تاکنون بازپرداخت نشــده و برنگشــتهاند، چه ميزان مربوط به دولت نهم و دهم و چه مقدار مربوط به دولت یازدهم اســت؛ زیرا در اطاعاتی که دارم بخش عمدهای از این تخلفات و سوءاســتفادهها مربوط بــه دولت قبلی و بخش خيلی کمتری از آن مربوط به دولت یازدهم است. به همين دليل از مسئولان این صنــدوق میخواهم هرچه زودتر دراینخصوص روشــنگری کنند. وی افزود: البته در کنار همه این مسائل، باید بدانيم مسئولان آموزشوپرورش و صندوق ذخيره فرهنگيان تمام تاش خود را میکنند که حقوق ازدسترفته این صندوق و بانک سرمایه را بازگردانند و مسئولان امنيتی و قضائی هم در این راه کمک میکنند، این در حالی اســت که متأســفانه در مقطعی مسائل صندوق ذخيره فرهنگيان به صورت سياســی مطرح شــد و با شفافسازی میتوان هم حقوق ازدســترفته را بازگرداند و هم خيلی از مســائل را حل کرد.

وی همچنيــن بيان کرد: در دولت یازدهــم درخصوص آموزشوپرورش اقدامات خوبی صورت گرفت هرچند کافی نبود، اما دیدید که دکتر روحانی اول بنده را بهعنوان وزیر پيشنهادی آموزشوپرورش معرفی کرد اما مجلس شــورای اسامی به هر دليلی رأی مثبت نداد و سپس دکتر فانی وزیر شدند؛ هرچند ایشــان نقدی به عملکرد دکتر فانی نداشتند، اما به دليل احترام به خواســته فرهنگيان درباره ایشــان تصميم گرفتند و دکتر دانشآشــتيانی را جایگزین کردند. درحالحاضر نيز دکتر دانشآشتيانی در چند ماهی که روی کار آمدهانــد برنامههــا و اهداف جدیدی را مطرح کردند کــه اميدواریم در دولت بعدی به این مطالبات پرداخته شود.

رئيس ســتاد فرهنگيان روحانی ادامه داد: آقــای روحانی تاکنون درباره هيئت دولت بعدی و مســئولان هر وزارتخانه در دولت دوازدهم به شــکل مصداقی تصميم قطعی نگرفتهاند و مشــورتی دراینخصوص انجام نشده، اما شاکله کلی دولت بعدی را مشخص کردند و معتقدند دولت بعدی باید به لحاظ ميانگين ســنی جوانتر، پرتحرکتر و انگيزهدارتر باشد تا با توجه به زیرســاختهایی که در دولت یازدهم ایجاد شده، بتواند مطالبات را سریعتر محقق کند.

وی درخصوص نمادهای ســتاد روحانــی در انتخابات پيــشرو گفت: تاکنون نماد دو انگشــت جوهر خورده دکتــر روحانی بهعنوان نماد مردمی مشــخص شده؛ هرچند ممکن است نماد رســمی ستاد مرکزی چيز دیگری باشــد. بااینحال «برنمیگردیم » و «دوباره ایران » شــعارهای اصلی ســتاد مرکزی دکتر روحانی هستند.

بــه گزارش ایســنا، محمدعلی نجفــی در ادامه در همایش مســئولان ســتادهای فرهنگيان حســن روحانی کــه با حضور محمد شــریعتمداری، رئيس ســتاد مرکزی برگزار شد، گفت: شــعار اصلی دولت نهم و دهم «ما میتوانيم» بــود؛ آنها ادعا کرده بودند که ظرف دو و نيم ســال، بیکاری را ریشــهکن میکنند. احمدینژاد در فروردین ســال 90 اعام کرد تا پایان سال مشــکل مســکن بهطورکلی در کشــور ریشهکن خواهد شــد و معضلی به نام مســکن نخواهيم داشت. آنها مدعی شــده بودند که چرا مردم باید در آپارتمان زندگی کنند بلکه به هر ایرانی 500 متر زمين میدهيم که ویاسازی کنند. اینها همان پوپوليسم منفی عوامفریبانه است.

رئيس ســتاد فرهنگيان دکتر روحانی ادامــه داد: آقای قاليباف در اولين مصاحبه خــود بعد از کاندیداتوری اعام میکند که من پنجميليون شــغل ایجاد میکنم. درآمد ملی را دو و نيم برابر میکنم. این یعنی هر سال بهطور متوســط، در چهار ســال آینده، کشور رشــد اقتصادی 25.5درصدی داشته باشــد؛ درحالیکه در هيچ جای دنيا چنين رشد اقتصادی در دو سال متوالی وجود ندارد و ایران نيز در بعد از انقاب حداکثر رشــد اقتصادی سهدرصدی را تجربه کرده اســت. بهاینترتيب کســانی که به ایشان مشــورت دادند یا نمیدانند اقتصاد چيست، یا دروغ میگویند.

نجفی ادامه داد: آقای جهانگيری به ایشان میگویند که چطور میتوانيد پنجميليون شغل ایجاد کنيد. مشــاور قاليباف میگوید ما میتوانيم. آنها نه راهکاری دارند نــه چگونگی را توضيح میدهند. اینکه نمیشــود هرکس بيایــد و ادعا کند، بلکه چگونگی رســيدن به اهداف اســت که تعيينکننده اســت و مردم نباید فریب این حرفهای پوپوليســتی را بخورند. وی افزود: آقــای قاليباف گفته بود من فقط در صورتــی در انتخابات دوازدهمين دوره ریاســتجمهوری شــرکت میکنم که بر روی من اجماع باشد. درحالیکه در جمنا بر روی ایشــان اجماع صورت نگرفت و نفر چهارم شــد و ایشــان ادعا کرد در جمنا تقلب شــده و آقای زاکانی و بذرپاش یکســری بســيجی را آوردهانــد و به ایشــان رأی ندادهاند. اگر قاليبــاف دروغ میگوید که هيچ، اما اگر درســت میگوید گروهی که عليه خودشــان تقلب میکنند با مردم چــه خواهند کرد؟ و با مردم چگونه رفتار میکنند؟ رئيس ســتاد فرهنگيان روحانی اضافه کرد: در انتخابات ســال 92 ریاســتجمهوری، عضو شورای شــهر تهران بودم و با قاليباف به عنوان شــهردار تهران همکاری داشــتم. ایشــان در آن زمــان صراحتا گفتند من بــه تصميم نهایی رســيدهام که در انتخابات یازدهمين دوره ریاســتجمهوری یا رئيسجمهور میشــوم یا اگر نشوم هم قطعا شهردار تهران نمیمانم. اما دیدیم رئيسجمهور نشد و بعد از فردای همان روز شــروع به لابیکردن کرد برای ماندن در سمت شهردار تهــران. من همان زمان صراحتا بــه او گفتم که الان متهــم به دروغگویی میشــوید و امروز کارنامه هشــت سالهتان در شــهرداری قابل قبول است، اما اگر بمانيد همين کارنامه هشــت ســاله را هم خراب میکنيد؛ زیرا گفته میشــود که در شــهرداری میمانيد تا هزینههای انتخاباتیتان را از طریق اعتبارات شهرداری صاف کنيد.

نجفی ادامه داد: قطعا اقدامات چهار ســاله اخير قاليباف در شهرداری تهران به هيچ عنوان قابل قبول نيست و همان تصوراتی هم که درخصوص ایشــان در شهرداری وجود داشت، اتفاق افتاد. من اینها را میگویم؛ زیرا باید پوپوليســم فریبکارانه را افشــا کنيم تا مردم دچار انحراف نشوند. نجفی با بيان اینکه هر دولتی قطعا نقاط قوت و ضعف دارد خاطرنشان کرد: مسائل متعددی برای نقاط ضعف دولت وجود داشت، مثل اینکه نگذاشتند دولت کار خود را انجام دهد، فضای سياســی عليه دولت ایجاد کردند. براي مثال موضوع حمله به ســفارت عربستان در ایران موضوعی بود که فضای منفی عليه دولت ایجاد کرد و میبينيم سردســته حمله به این سفارتخانه امروز به ســتاد آقای قاليباف میرود. البته مواردی هم بود که در شرایط عمومی کشور یعنی همان زمانی که دولت یازدهم کشور را تحویل گرفت باعث شد کــه نتوانيم به برخی از برنامههای خود دســت پيدا کنيــم زیرا در آن زمان کشور دچار مشکات متعددی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.