ماجرای برکناری ميرزاده

Shargh - - جامعه -

و نيز انتخاب ایشــان در هيئتهای مؤسس و امنا و ریاســت بر این دو هيئــت به طور طبيعی فضــای فکری متفاوت و نيز شــيوههای مدیریت جدیدی حاکم میشــود که از همان روزهای اول ناســازگار مینمودند. در این مــدت رایزنیهای زیادی از ناحيه بعضی بزرگان به عمل میآمد که جناب آقای ميرزاده روش مدیریتی و اجرائي خود را با فضای حاکم همراه و سازگار کند، ولی ایشان بهشدت مقاومت کرده و معتقد بودند که من باید مستقل باشــم و در چارچوب قانون عمل کنم و سرانجام چهار نفر از اعضای هيئت امنا از جناب آقای دکتر ولایتی درخواســت جلسه فوقالعاده کرده و بعد از بحث و بررســیهای زیادی که به عمل میآیــد، اکثریت به این نظر میرســند که هماهنگــی مطلوب و لازم بين مدیریت و ناظران وجــود نــدارد و این وضــع قابل ادامه نيســت. عليهذا به ایشــان پيشــنهاد میشــود در مدت یک هفته اســتعفا دهد والا برکنار میشــود و او اســتعفا را نمیپذیرد و برکنار میشــود و جناب آقای دکتــر علیمحمد نوریان که ایشــان هم از چهرههــای برجســته علمی و تجربــی و دارای ســوابق درخشــان خدمت اســت، به سرپرستی انتخاب میشــود. با اینکه دانشگاه آزاد به علت توسعه کمی بيش از حد و ضرورت توسعه کيفی راه دشــواری در پيش دارد، ولی مردان روزهای سخت در محورهای دشــوار همواره با درایت و تدبير سکان این کشتی را هدایت کردند و باوجود کارشــکنیها و بدخلقیهــا آن را از گردابهای ســختی عبور دادند و به ســاحل نجــات بردند. خصوصــا که نفس ملکوتی امام راحل و عنایات ویژه مقــام معظــم رهبری و اخــاص مرحوم آیــتالله هاشمیرفســنجانی، معمــار این بنای عظيم، این شــجره طيبه را برای کشور و مردم و نسل جوان همواره پشــتيبانی میکنند. با آرزوی روزهای بهتر برای دانشگاه آزاد اسامی.

*رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسلامی و رئیس هیئت عالی نظارت منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.