مجهزکردن افسران گشت به دوربين لباس

Shargh - - جامعه -

رئيس پليس پيشگيری ناجا از تجهيز افسران گشــت این پليس بــه دوربين البســه در آینده نزدیک خبر داد. ســردار محمد دراینباره گفت: طرح مجهزکردن افســران گشــت بــه دوربين البسه را در دستورکار داریم که در آینده نزدیک اجرائی خواهد شــد. وی با اشاره به اهداف این کار افزود: اگر دوربين روی لباس کارکنان باشد، این دوربين محيط اطراف مأمور را پایش کرده و مأمور نيز موظف است با جرائم مشهود برخورد کنــد؛ در غير این صورت از ســوی مرکز نظارت میشود. شــرفی اضافه کرد: از سوی دیگر این اقدام در استانداردســازی مأمــوران ما نيز مؤثر است؛ چراکه هيچکس در مقابل دوربين تخلف نخواهد کرد و از ســوی دیگر، اگر مجرمان رفتار نادرســتی با مأموران یا در محل داشــته باشند، آرشيو این دوربينها برای محاکم قضائی مستند خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.