٥۲ هزار ميليارد تومان مستمری امسال پرداخت میشود

Shargh - - جامعه -

ایســنا: مدیرعامل ســازمان تأميــن اجتماعی با بيان اینکه ســال گذشته این ســازمان ٤2 هزار ميليارد تومان در بخش مســتمریها هزینه کرده اســت، گفت: ســازمان تأمين اجتماعی در ســال جاری ٥2 هزار ميليارد تومان مســتمری پرداخت میکند. دکتر ســيدتقی نوربخــش گفت: بيش از ٥2 هــزار ميليارد تومان در ســال گذشــته تجهيز منابــع از طریــق حوزه بيمــهای ســازمان تأمين اجتماعی انجام شــد و در سایر حوزهها این مبلغ 10 هــزار ميليارد تومــان بوده اســت. وی افزود: ســازمان تأمين اجتماعی بایــد دو ميليون پرونده مستمریبگير داشــته باشد؛ اما درحالحاضر پنج ميليــون مســتمریبگير تحت پوشــش داریم که ناشی از بازنشســتگیهای پيش از موعد، مشاغل سخت و زیانآور و کاهش سن و سابقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.