شهردار تهران به مرخصی رفت

Shargh - - جامعه -

فارس: معاون برنامهریزی، توســعه شــهری و امور شــورای شــهرداری تهران گفت: شهردار تهران درخواســت کتبــی مرخصی خــود را روز یکشــنبه به ریاست شورای اســامی شهر تقدیم کرده و مرخصی ایشــان از روز دوشــنبه آغاز شده اســت. ناصر امانی افــزود: متأســفانه برخی به سفرهای ایشــان در تعطيات پایان هفته گذشته اشــاره کردهاند؛ درحالیکه این سفرها در روزهای پنجشــنبه و جمعــه بــوده و به دليــل تعطيلی شهرداری، نيازی به اخذ مرخصی نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.