پرسپولیس دلوش دسارو گ درد آبدزواندلیسارسازش سمیتودفکرش در قطر

Shargh - - ورزش -

هفتــه پنجم رقابتهــای لیگ قهرمانان آســیا در شــرایطی دوشنبهشــب با انجــام بــازی گروههای C وD به پایان رســید کــه نمایندگان کشــورمان بخت صدرنشینی و تقویت شــانس برای صعود به مرحله حذفی این رقابتها را از دســت دادند. پرسپولیس در مسقط مقابل الهلال به نتیجهاي بهتر از مساوی بدون گل نرسید و ذوبآهن هم در شبی عجیب در اصفهان با سه گل بازی را به العین امارات واگذار کرد.

با رقمخوردن چنین نتایجی کار پرسپولیس، تیمی که دو هفته قبل قهرمانیاش در لیگ ایران را مسجل کرد، برای صعود به مرحله بعد به اما و اگر کشید. به عبارت سادهتر، دیگر ابتکار عمل برای رفتن به مرحله حذفی، تمام و کمال در دســت این تیم نیست. شانس سرخهای تهران برای صعود از گروهشان وقتی کمتر شد که الهلال با همان تساوی بدون گل 9امتیازی شد و صعودش به دور بعدی این رقابتها را قطعی کرد.

پرسپولیس صعود میکند اگر...

حالا کــه تکلیف یکی از تیمهــای صعودکننده به مرحله بعدی این رقابتها مشــخص شده، یک بلیت برای ســه تیم دیگر باقــی مانده اســت. نکته جالب اینکه هر ســه تیم باقی مانده گروه D همگی شانس صعــود به مرحله بعد را دارند. البته پرســپولیس در خوشبینانهترین حالت ممکن میتواند فقط به عنوان تیــم دوم از گروهش صعود کنــد. آن هم به یکی، دو شــرط مختصــر: اول اینکه خــودش در آخرین بازی، الوحده امارات را در ورزشگاه آزادی ببرد و دوم اینکه الهــلال در قطر به تیم الریان بازی را واگذار نکند. حالا اگر این اتفاق بیفتد، پرســپولیس 9امتیازی میشود و بعــد از الهلال به عنوان تیــم دوم از گروهش صعود میکنــد. به غیــر از این فرمول هر اتفــاق دیگری رخ دهد، منجر به حذف شــاگردان برانکو از گردونه لیگ قهرمانان آسیا میشود.

احتمال تبانی؟

در جــدول گــروه D ایــن رقابتها فعلا شــرایط به گونهای اســت کــه الهلال 9 امتیــاز، الریان هفت، پرســپولیس شش و الوحده امارات چهار امتیاز دارند. خیلی عنوان میشود که در بازی آخر الهلال میتواند بــا الریان تبانی کند تا خیلی راحت پرســپولیس را در صورت پیروزی در آخریــن بازیاش از این گروه بیرون براند. اما آیا واقعا چنین چیزی منطقی اســت؟ برای پاســخدادن به این ســؤال بایــد موارد را بــا جزئیات بیشــتری بررســی کرد؛ اینکه الریــان بخواهد به دور بعدی صعود کند، منوط به این است که هر طور شده الهلال را شکســت دهد. احتمال این موضوع با توجه به اینکــه قطریها در خانه میزبان رقیب عربســتانی هســتند، در عمل وجود دارد ولــی اینکه چنین کاری از روی تبانــی باشــد، کمی عجیب به نظر میرســد. چــرا عجیــب؟ چون در ایــن صورت الهلال شــانس صدرنشــینی در گروه را از دســت میدهد و به عنوان تیم دوم صعود میکنــد. اتفاقی که میتواند به ضرر تیم پرافتخار عربستانی باشد. در واقع طبق قانون تیم دوم جدول باید با تیم اول جدولی دیگر بازی کند و از همه مهمتر اینکه بازی برگشت را باید در خانه رقیب برگزار کند. حالا با توجه به ســرمایهگذاری زیادی که الهلال برای رســیدن به موفقیت در آسیا کرده، بعید است ریسک صعودکردن به عنوان تیم دوم را به جان بخرد و شانسش برای رسیدن به مراحل بالاتر در لیگ قهرمانان آســیا را از دســت بدهد. طبیعتا الهلال اگر قرار باشــد هوشــمندانه بازی کند مثل همین بازی با پرسپولیس میتواند به فکر گرفتن یک نتیجه مساوی باشــد. اتفاقی که اگر رخ دهد، آن وقت تیم الهلال 10 و تیم الریان هشــت امتیازی میشــود. در این صورت پرسپولیس با شکستدادن احتمالی الوحده میتواند 9امتیازی شود و به دور بعد صعود کند.

ممنون الوحده!

اینکه پرسپولیس در گروه D این رقابتها حضور دارد و هنوز کنار نرفته، قطعا به خاطر لطفی اســت که الوحده امارات کرده! این تیم در آخرین بازی این هفتــه از رقابتها بــا نتیجه عجیــب و باورنکردنی 5 بــر یک الریــان را در هم کوفت تــا مانع از حذف پرســپولیس شــود. در واقع اگر الریان میتوانســت الوحده را شکســت دهد، آن وقت این تیم در همین هفته پنجم 10امتیازی میشــد و بــه همراه الهلال صعودش را از گروه قطعی میکرد.

کاش صفر- صفر نمیشد

پرسپولیسیها بدشانس بودند که در بازی برگشت مقابــل الهلال بــا وجود ارائه یک بــازی خوب به گل نرســیدند. آنها با توجه به اینکــه در بازی رفت مقابل الهــلال میزبان بودنــد و به نتیجه مســاوی یک-یک رضایت دادند، برایشــان بهتر بود هرطور شده در این بازی گل میزدند. بــه عبارتی اگر حتی این بازی یکیک هم مساوی میشد، آن وقت باز هم صعود الهلال به اما و اگر میکشــید و باید هر طور شده از سد الریان در بازی آخرش میگذشــت. با توجه بــه اینکه برای صعــود از گروه، بازیهای رودررو لحاظ میشــود، در صورت تســاوی یک-یک با الهلال، این تیم عربستانی هم باید برای صعود به مرحله بعدی منتظر برگزاری بازیهای آخر گروه میشد.

ذوبآهن صعود میکند اگر...

فرمول صعود ذوبآهن به دشواری و اما و اگرهای پرســپولیس نیســت. این تیم اگــر در آخرین بازیاش مقابل الاهلی عربســتان به پیروزی برســد، به مرحله بعــدی صعود خواهد کــرد. در گــروه C العین با 9، الاهلی با هشت و ذوبآهن با هفت امتیاز در ردههای اول تا سوم هستند. با توجه به اینکه در بازی آخر قرار است تیم دوم و سوم جدول به مصاف هم بروند، پس العین صعــودش از این گروه قطعی اســت. میماند تیــم بعدی که از میــان الاهلــی و ذوبآهن انتخاب میشــود. طبیعتا با توجه به امتیــاز کمتر ذوبآهن، نماینــده کشــورمان فقــط در صورت برتــری مقابل رقیب عربســتانیاش به مرحله بعدی میرسد. حالا ذوبآهن بسته به اینکه العین در آخرین دیدارش چه نتیجهای میگیرد، میتوانــد به عنوان تیم اول یا دوم صعود کند. اگر ذوبیهــا ببرند و بازیکنان العین بازی آخرشــان مقابل بنیادکار را ببازند، آن وقت ذوبآهن میتواند حتــی به عنوان تیم اول صعود کند، ولی اگر العین با بنیادکار مســاوی کنــد و ذوبآهن هم برنده شــود، آن وقت دو تیم 10امتیازی میشوند ولی چون العین در تقابلهای رودررو ذوبآهن را شکست داده، به عنوان صدرنشین صعود خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.