خیرآبادی سرمربیگری تیم زیر 23 سال را قبول نکرد

Shargh - - ورزش -

ســرمربی ســابق تیــم ملــی کشــتی فرنگی جمهوری آذربایجان، پیشــنهاد جدید فدراسیون کشتی ایران را رد کرد.

به گزارش ایســنا، جمشــید خیرآبادی، دستیار محمد بنا در المپیــک 2012 لندن که هدایت تیم ملی کشــتی فرنگی جمهــوری آذربایجان را در المپیــک 2016 ریو بر عهده داشــت، پس از پایان این رقابتها از سمت خود در تیم ملی جمهوری آذربایجــان کنار رفت. با نتایــج ضعیف تیم ملی کشــتی فرنگی ایــران در المپیــک 2016 ریو و به دنبال آن کناررفتن محمد بنا از ســرمربیگری تیم ملی، به اعتقاد بســیاری از کارشناســان جمشید خیرآبــادی میتوانســت جزء گزینههــای اصلی هدایــت تیم ملی ایران باشــد؛ اما این مربی حتی بین گزینههای بررسیشــده نیز قرار نداشت تا در نهایت علی اشــکانی، گزینهای که کمتر کسی به آن فکر میکرد، جانشــین محمد بنا شود. پس از انتخاب اشکانی بهعنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگــی ایــران، جمشــیدخیرآبادی در گفتوگو بــا ایســنا، بهصراحت عنوان کرد ایــن توقع را از فدراسیون کشتی داشته که با توجه به تجربیاتش و بهواسطه ســالها حضور در کادر فنی تیمهای ملی کشتی و همینطور ســرمربیگری جمهوری آذربایجــان بهعنــوان یکی از قدرتهای کشــتی جهان، بهعنوان ســرمربی تیم ملی ایران انتخاب شــود. به دنبال برگزاری مســابقات زیر 23 سال جهان برای اولینبار، بهتازگی فدراســیون کشتی ایران تصمیم گرفته تیم ملی زیر 23 ســال کشتی آزاد و فرنگــی ایران را تشــکیل دهــد. با بحث و بررســیهای صورتگرفته در شورای فنی کشتی فرنگی، جمشید خیرآبادی بهعنوان گزینه نخست هدایت تیم ملی زیر 23 ســال کشتی فرنگی ایران مدنظر قرار گرفت؛ اما یکی از مسئولان فدراسیون کشــتی در تماســی که با خیرآبادی بــرای قبول هدایت این تیم داشــت، با پاسخ منفی این مربی مواجه شد. شنیده میشود خیرآبادی باب مذاکره را با چند کشور باز کرده که یکی از آنها گرجستان بود که بر ســر مســائل مالــی با هم بــه توافق نرســیدند. او قصد دارد از مربیان ایرانی شاخص نیز در کنار خود استفاده کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.