در انتظار انتخاباتی سالم امن و عادلانه هستیم

Shargh - - سیاست -

او گفت: «بعثت همانطور که خود پیامبر)ص( فرمــود برای تکمیل و اتمام مــکارم اخلاق بود و او خواســت که بیاخلاقی و بداخلاقی از جامعه رخــت بربندد. پیامبری که برای همه رحمت بود؛ به مؤمنین سخت نگرفت و کافرین هم همواره به عدل و حکمت او ایمان داشــتند. امروز در جهان اســلام با همه مشــکلات، ناامنیها، ناپایداری و بیثباتیها از هر زمان دیگر به شــنیدن پیام بعثت پیامبر)ص( نیاز داریم».

روحانی افزود: «جهان اسلام متأسفانه گرفتار خشــونت، ترور، تکفیر، بیثباتی و ناامنی شــده و از پیشــرفتها فرو مانده اســت. امــروز بار دیگر نیازمندیم که بعثت نبی اسلام)ص( که اعجازش کلام و حکمت بود و از قرائت، علم و ســخن آغاز شد را بیاموزیم و کشــورهای منطقه و کشورهای اسلامی را از مشکلات، ناامنی و بیثباتی برهانیم».

ملت ایران در پی خلق حماسهای جدید است

رئیسجمهــوری عنوان کرد: «ملــت بزرگ و جمهوری اســلامی ایران در این ایام مبارک، در پی خلق حماســهای جدید است، به سمت انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری و پنجمین دوره شــوراها میرویم. افتخار جمهوری اسلامی ایران آن است که همه مقامات بلندپایه نظام، مستقیم یا غیرمســتقیم با رأی مردم، اقتدار مشروع خود را به دست آوردند».

حسن روحانی گفت: «مردمسالاری دینی یکی از هدیههای بعثت پیامبر اسلام)ص( است. ما در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری که همواره شــجاعانه هم از وجه جمهوریــت و هم از وجه اســلامیت نظام دفاع کردهانــد و ما را دعوت کرد کــه مُر قانون را اجرا کنیم، آکنده از امید و اعتماد، همه مردم در انتظار انتخاباتی سالم، امن، عادلانه و فراگیر که موجب افتخار دیگری برای جمهوری اسلامی ایران باشد، هستیم».

او در پایــان افــزود: «انتخابــات بایــد موجب رضایت خداوند، خشنودی روح پیامبر عظیمالشأن اسلام و مورد عنایت ولی عصر )ارواحنا له الفدا( باشد. لازم میدانم در این مجلس بزرگ و باشکوه، یاد کنم از یار دیرین امام و رهبری، حضرت آیتالله هاشمیرفسنجانی که امروز جایش در اینجا خالی اســت. رحمت، رضوان و غفران الهی را برای آن عزیز طلب میکنم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.