پيشخوان

Shargh - - سیاست -

ماهنامــه «ایران فــردا» جلد تازهترین شــماره خــود را به تصویری از اعظــم طالقانی اختصاص داده اســت. اعظم طالقانــی در هر دوره انتخابــات؛ چــه خبــرگان و چه ریاســتجمهوری کاندیدا میشــود تا خود را در معرض تفســیر شــورای نگهبان از رجل سیاســی بگذارد. او هفته گذشــته هم با واکر برای ثبتنــام آمد تا حق کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاســتجمهوری را یادآوری کند. از همین منظر ایران فردا به نقل از او طرد اجتماعی زنان را با زندهبهگوری آنها مشــابه دانسته است. از دیگر خواندنیهای این شــماره ایران فردا میشــود به مقالههایــی در زمینه انتخابات اشــاره کرد. مصطفی تاجزاده، همایون کاتوزیان، داوود فیرحی و سعید رضویفقیه همگــی از دریچههای گوناگون تحلیلهای سیاســی خود را از انتخابــات پیشرو اعلام کردهاند. محســن میردامــادی نیز در این شــماره به موضوع رأی و نقش آن در تغییر سرنوشــت پرداخته است. ســعید مدنی، مراد ثقفی، محســن صفاییفراهانی، طهمورث امیران و محمدعلی هاشمیراد از دیگر نویسندگان این شماره ایران فردا هستند. بیستونهمین شماره ایران فردا در 80 صفحه با قیمت هشتهزار تومان میتواند نقشه راهِ خوبی برای انتخابات پیشرو باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.