اين گروه خشن

بچهمحلهای نوجوان که زورگیری میکردند دستگیر شدند

Shargh - - حوادث -

چهار جوان 17ســاله که دهها فقره زورگیری خشــن در مناطق مختلف غرب و شمال غرب تهران بهویژه در محدوده فرحــزاد، میدان کتابی و نیایش کرده بودند به دام پلیس افتادند.

در ســاعت 10:30 مورخــه 27 فروردیــن ۹6 مأمــوران کلانتری 163 ولنجــک در اتوبان نیایش – تقاطع چمران به چهار سرنشــین جوان یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی ایران 66/*** د ۹7 مشکوک شدند.

پس از توقف پراید و در بازرســی اولیه، مأموران موفق به کشــف یک قبضه قمــه، دو قبضه چاقوی 30ســانتیمتری، یک رشــته زنجیر بــه همراه چند دســتگاه گوشــی تلفن همراه و همچنیــن مدارک شناســایی و کارتهــای عابربانک متعلــق به افراد غیر، از چهار سرنشــین پراید شــدند. با دســتگیری چهــار جوان به نامهــای فرهاد، کامران، ســامان و حمیــد )هر چهار نفر 17ســاله( و اعتراف اولیه آنها به مسروقهبودن اموال کشفشده، پرونده مقدماتی با ســرقتهای بهعنف تشــکیل و پرونده به دستور معاون ارجــاع دادســرای ناحیه 2۹ تهــران، برای رســیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهــان پایگاه یکم پلیس آگاهی با بهرهگیری از اموال بهدستآمده از متهمان )مدارک شناسایی( موفق به شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگانی شدند که تمامی آنها به شیوهای مشابه مورد ضرب و جرح، تهدید و نهایتا ســرقت بهعنــف اموال قرار گرفتــه بودند. پیرمردی 60 ســاله پس از حضور در پایگاه یکم آگاهی و شناسایی دقیق و کامل متهمان، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ســاعت هشــت مــورخ 27 فروردیــن ۹6 از پل مدیریــت به مقصد خیابان مطهری، ســوار یک پراید با چهار سرنشــین جوان شدم؛ سه سرنشــین در صندلی عقب نشسته بودند و من نیز در صندلی جلو؛ پس از حرکت و طی مســافتی کوتاه، ناگهان سرنشــینان عقب بهگونهای به من حملهور شــدند که تیزی چاقــو را زیر گلویم احســاس کردم؛ آنها با وجود ســن کم، بسیار خشن بودند؛ یک نفر از آنها چاقویش را زیر گلویم گذاشت و دو نفــر دیگر، درحالیکه آنها نیز چاقو در دســت داشتند، با تهدید اقدام به گرفتن گوشی تلفن همراه،

عابربانــک و رمز آن و دومیلیون تومان پول همراهم کردنــد. نهایتا در اتوبان نیایش، مرا از ماشــین پیاده کرده و از محل متواری شدند.

متهمان که هر چهار نفر آنها بچهمحل یکدیگر در منطقه قلعهحســنخان هستند، در همان تحقیقات اولیه به دهها فقره زورگیری در مناطق مختلف غرب و شــمال غرب تهران بهویژه در محــدوده فرحزاد، میدان کتابی، نیایش و... اعتراف کردند که با تجمیع پروندههای ســرقت مشــابه، کارآگاهــان موفق به شناسایی دهها مالباختهای شدند که متهمان اقدام به زورگیری از آنها کرده بودند.

سرهنگ کارآگاه کرم یوسفوند، رئیس پایگاه یکم پلیــس آگاهی تهران بزرگ، با اعــلام این خبر گفت: با توجه به ســن زیر 18 سال متهمان، قرار قانونی از ســوی مقام قضائی صادر و هــر چهار متهم تحویل کانون اصلاح و تربیت شــدند امــا همچنان پرونده آنها جهت شناســایی دیگر شــکات و مالباختگان، در پایــگاه یکــم پلیــس آگاهــی تهران بــزرگ در حال رســیدگی اســت؛ بنابراین از تمامی شــکات و مالباختگانی که بدین شــیوه و شــگرد و به وسیله چهار سرنشــین جوان یک دســتگاه پراید سفیدرنگ مورد زورگیری قرار گرفتهاند، دعوت میشــود برای شناســایی تصاویر متهمان و پیگیری شــکایات خود به نشــانی پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اتوبان شهید صدر )مسیر شــرق به غرب( – ابتدای خیابان شهید قلندری شمالی مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.