جدول2807 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - روزنامه -

افقی:

۱- یکی از ســه حالت ماده- اشــاره به داستان یا آیه و حدیث در شــعر- در نظر آوردن ۲- نفی عربگلی زیبا- دانشــگاهی معتبر در انگلستان 3- پلیس مخفی آلمان هیتلری- نخ بافتنی- علامت اختصاری «نســخه بــدل» 4- دانــه نهان زا- پشــت ســرهم- بــدون فکر قبلی و به طور ناگهانی 5- شــلیک پیاپی گلوله- کارآگاه معروف داســتانهای آگاتا کریســتی 6- کشوری در همســایگی موریتانی و گینه- نویسنده نامی روســی و خالق رمان مادر- محنت ۷- راهی که به آخر نمیرســد!- مادر- بهبــود زخم 8- میوهای با خاصیت طبی شــبیه ســنجد- یخ زیر ناودان- اسب حضــرت علــی )ع( 9- کنایــه از مهــارت و قــدرت است- بســندگی- تخممرغ خارجی ۱۰- گونه- دچار گشــتن- بیمار روحی ۱۱- آشــکار- گلی زیبا و خوشبو ۱۲- خوشچهــره- نوعــی پارچــه نــرم و پــرزدارموجود خیالی ۱3- راه شــاعرانه- طمأنینه- مقروض ۱4- نساج- جهادگر راه خدا- خاک سرخ ۱5- محوطه روباز کشتی- نادر- جوانمردی.

عمودی:

۱- زمین هموار که لایه رویی آن رســوبی اســتشهری با چشــمههای آب معدنی در استان اردبیلشکلی هندسی ۲- درس نگارشی- شترمرغ آمریکایی – براقکننــده پارچه 3- بــاران منجمد- خوردنیهایال اســب 4- بلندترین قله رشــته کوههای زاگرسدرشــت هیکل و بدقواره- دوبیتــی محلی 5- حائل در مقابــل خطر- در نقاشــی و تذهیب بهعنوان رنگ آبی به کار میرود 6- آسیب جسمی یا روحی- روبهرواکسید کلســیم ۷- قدم یکپا- ســازمان، نهاد- جانشین وضو 8 – از فرشتگان شب اول قبر- تخریبکننده اموال عمومی- ســبز تیره 9- واحد اندازهگیری شــدت جریان الکتریکــی- یکی پــس از دیگری- مــکان ۱۰- فیلمی ســاخته مســعود کیمیایی- نمایندگــی- مقابل رعیت ۱۱- تلفــن همــراه- مســتعمل ۱۲- پیشــی گرفتــنادامهیافتــن- نشــانه تیراندازی ۱3- صدای پارهشــدن کاغــذ- بعد از مــارس- قلیل ۱4- صــدر- از هر طرف بخوانیــد جاهل اســت- فلانــی ۱5- نشــریهای که در فواصل زمانی یکسان چاپ میشود- همه- واحد طول روسی معادل ۱۰6۷ متر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.