انتخابات دوازدهم نبرد آگاهی با گمراهی

Shargh - - صفحه اول - عباس آخوندي . وزير راه و شهرسازي

بیگمــان آگاهــی و آزادی برتریــن فضیلتهــاي اجتماعی هستند. در برابر آنها، گمراهکردن مــردم بدترین رذیلت اســت که بهمراتــب از دروغگویــی پلیدتر اســت. چراکــه اظهــارات گمراهکننده افــزون بر دروغبودن، آگاهانه مردمان را بهچاهانداختن است. در دنیای سیاست، بزرگترین گناه سیاستمداران در دنیای امروز گمراهکردن آگاهانه مردم اســت. آنها که با ژست انقلابیگری، شش تحریم شورای امنیت را در کمتــر از چهار ســال بر ملت ایــران تحمیل و ســایه جنگ و مداخله قدرتهای بزرگ در ایران را ایجــاد کردند، آیا جز گمراهکــردن مردم کار دیگری کردند؟ بدتر از این، آنان که برای سرپوشگذاشــتن روی بیتدبیــری تاریخــی خــود، ایــن تحریمهای ظالمانــه را کاغذپــاره خواندند و برای فــرار از آن، معادل میلیاردها دلار نفــت، ثروت ملی ایرانیان را در اختیار بابک زنجانی قرار دادند، میدانســتند چه میکنند؟ آیا شکلگیری بزرگترین فساد تاریخ ایران و دراختیارگذاشــتن میلیاردها دلار ثــروت ایرانیان در اختیــار ایــن شــخص، امیرمنصور آریــا و افراد دیگری نظیــر آنان، گمراهکردن مردم نیســت؟ این چه مدیریتی اســت که امکان برداشت 2.8 میلیارد دلار ثروت ملــت ایران را برای یک فرد فراهم کرده اســت؟ طرفه آنکه همیــن جریان، اینــک ادعای مبارزه با فســاد را هم دارد. آخرین آمار سرشماری ایران نشــان از آن دارد که دومیلیــونو 587 هزار واحد مســکونی خالی در ایران وجود دارد که بیش از 80 درصــد آن در دوره مدیریت دولت پیشــین یا احداث شــدهاند یا پروانه ســاخت آنها صادر شده اســت. آیا شــکلگیری 490 هزار واحد مســکونی خالی در تهران و عمدتا در مناطق شــمالی تهران، جز اتحاد سوداگران و مدیریت تجارتپیشه شهری چیز دیگری اســت؟ این ارقام ناظر بر اتلاف بیش از 200 میلیــارد دلار ثروت ملی در ایران و بیش از 50 میلیارد دلار ثروت در تهران اســت. آیا این مصداق کامــل گمراهکردن مردم از حقوق خودشــان تحت پوشــش توسعه شــهر و مسکن نیســت؟ مدیریت شهری تهران که بهتر از هر مرجعی میدانست که صدور 1.3 میلیون پروانه ساختمانی از سال 1386 بــه بعد، بیش از ظرفیت مجــاز طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران و بهمثابه فروش ظرفیتهای زیستی مردم تهران و نسلهای آتی آنان است یا در مشــهد، مگر صدور بیش از 28 پروانه ســاختمانی خلاف در اطــراف حرم حضرت رضا)ع( با ناآگاهی صادر شــده اســت؟ یا تغییر کاربــری 265 هکتار اراضــی خدماتی و باغات بــه کاربریهای انتفاعی تصادفی بوده اســت؟ آیا این مفهوم اجرای اقتصاد مقاومتی اســت؟ آنان که از مردمی که با رنجهای فراوان مبلغی را بهســختی پسانــداز کردند، پول گرفتند و بهجای آنکه برای آنان خانه مهر بســازند، پــول آنان را بــا نامهربانــی در بیابانهایی که فاقد هرگونه ســابقه آبادانی و امکانات شــهری است، هزینه کردند، در واقع از اعتماد مردم سوءاســتفاده و مردم را گمراه کردند. آنان میدانســتند که تأمین آب و ســایر تأسیســات زیربنایی برای این مکانها یا غیرممکن است یا دارای هزینههای گزافی است که از هزینه ایجاد مسکن فراتر میرود. با این همه این کار را کردنــد. این در حالی اســت که با هزینههایی بسیار کمتر در شهرهای موجود میتوانستند این کار را انجــام دهند. افزون بر این، آنان رعایت امانت در نگهداری پول مردم را نکردند و بخشی از پول آنان را که برای پروژههای مشخص دریافت کرده بودند، در ســاخت 117 هزار واحد مسکونی فاقد متقاضی دیگر هزینه کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.