حق با رئیسي است

Shargh - - صفحه اول - مازيار خسروي

این حق آقاي رئیســي است که ستاد انتخاباتياش بیانیه بدهد: «چهرههــای مختلف سیاســی ممکن اســت به اختیــار خود در مراســمات ســخنرانی دکتر رئیســی حضور یابند که این امــر لزوما به معنای تطابق دیــدگاه آنان نیســت». جــان کلام آقاي رئیسي این است که سعید مرتضوي، هیچ نسبت سازماني و ساختاري با ستاد مهمترین رقیب حسن روحاني در انتخابات ریاستجمهوري ندارد. این ســخن البته در مورد ســایر نامزدهاي اصولگرا و غیر اصولگراي انتخابات نیز صادق است. بيشك صرف حضور در یك سخنراني یا مراسم تبلیغاتي، به معناي «تطابق دیدگاه» نیســت. البته ســعید مرتضوي نیز حق دارد که همچنان که خود تأکید دارد بــه عنوان «یك شــهروند» میل قلبياش را آشــکار کند که: «آرزو دارم سربازي لایق و مدیري باســابقه و توانمند و شجاع و کارآمد... همچون آیتالله ســیدابراهیم رئیســي بتواند سکان حل مشکلات کشــور را در دست بگیرد». اینجا سخن از تطابق نیست. ســخن از قرابت و تمایل است. در کارزار انتخابــات، طبیعــي و عرف اســت که چهرههــا و طیفهاي مختلف، بــا اعلام حمایت از نامــزد مورد وثوق و تمایــل خود، جامعه را به رأيدادن به کسي دعوت کنند که از نظرهای آنها کشــور را چنان اداره ميکند که قرابت بیشتري با دیدگاههایشان دارد. سعید مرتضوي در این مورد از حق شهروندي خود استفاده کرده؛ مانند همه کســاني که در روزهاي گذشــته و آینده از حسن روحاني یا دیگر نامزدهــا حمایت کرده یا خواهد کرد. مشــکل اینجاســت که آقاي رئیســي و تیم رســانهاي ایشــان بر این گمان هســتند که اعلام حمایت کســي مانند ســعید مرتضــوي - با آن سابقه مشخص نزد افکار عمومي- نهتنها موجب جلب نظر رأيدهندگان نميشــود که به احتمال قریب به یقین منجر به ریزش آرای بخش بزرگي از رأيدهندگان خواهد شد. به همین دلیل است که هنوز ساعتي از انتشار عکس سعید مرتضوي در مسجد حظیره یزد نگذشته، بیانه ميدهند که: «برخی رســانههای خاص که از استقبال کمنظیر مردم در نخســتین ســفر اســتانی حجتالاسلام رئیســی شــوکه شــدهاند، با انتشار شــایعات و منتســبکردن برخــی چهرههای خــاص به این کاندیــدای انتخابات ریاســتجمهوری، درصدد حاشیهتراشی برآمدهاند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.